Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 7

Baabiloone Gimbbiyaa

Baabiloone Gimbbiyaa

Bashshaa Haattaappe simmin, Nohe attuma naatinne eta machoti daro naata yelidosona. Yihooway etawu yootidoogaadan, eta keettaa asay corattin, eti saˈan dumma dummasan deˈiyoogaa doommidosona.

SHin amarida keetta asay Yihoowawu azazettibeenna. Eti hagaadan giidosona: ‘Ane katamaa keexxidi hagan deˈoos. Nuuni xeeray saluwaa gakkiyo gimbbiyaa keexxana. Yaatidi nuuni erettidaageeta gidana.’

 He asay oottiyooban Yihooway ufayttibeenna gishshawu, eti oottennaadan digganawu qofaa qachiis. I hegaa waatidi oottidaakko neeni eray? I eti sohuwaara dumma dumma qaalaa haasayanaadan oottiis. Eti issoy haasayiyoobaa haray erana danddayenna gishshawu, keexxiyoogaa aggiigidosona. Eti keexxido katamaa sunttay Baabiloone geetettees; hegee “Walahettidi SHaakkanawu Metiyaabaa” giyoogaa. Asay hegaappe biidi kumetta saˈan deˈiyoogaa doommiis. SHin eti deˈiyo ooratta heerankka iitabaa oottiyoogaa aggibookkona. Yan Yihoowa siiqiya uri deˈiishsha? Nuuni hegaa kaalliya shemppuwan tamaarana.

“Bana xoqqu oottiya urai kauyyana; shin bana kaushshiya urai xoqqu gaana.”—Luqaasa 18:14