Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 8

Abrahaaminne Saara Xoossaayyo Azazettidosona

Abrahaaminne Saara Xoossaayyo Azazettidosona

Asay Yihoowappe hara daro xoossatussi goynniyo, Uura giyo katamay Baabilooneppe keehi haakkenna. SHin Uuran Yihoowa xallawu goynniya issi bitanee deˈees. A sunttay Abrahaama.

Yihooway Abrahaamayyo, ‘Ne keettaanne ne dabbota aggada, taani nena bessiyo biitti ba’ yaagiis. Hegaappe simmin Xoossay hagaadan giidi qaalaa geliis: ‘Neeni daro dere gidana, taani ne baggaara saˈan deˈiya daro asawu loˈˈobaa oottana.’

Abrahaamee Yihooway bana awu kiittiyaakko erenna; shin i Yihoowan ammanettiis. Hegaa gishshawu Abrahaamee, a machiyaa  Saara, a aaway Taarinne a ishaa naˈay Looxee efaana issi issibaa giigissidosona; yaatidi haahosaa biyoogaa doommidosona.

Eti beˈanaadan Yihooway koyido biitti eti gakkiyo wode, Abrahaamawu layttay 75. Hegee Kanaane biittaa geetettees. Yan Xoossay Abrahaama haasayissidi hagaadan qaalaa geliis: ‘Neeni beˈiyo ha biittaa, taani ne naatuyyo immana.’ SHin Abrahaaminne Saara cima; qassi eti naata yelibookkona. Yaatin, Yihooway ba gelido qaalaa waati polanee?

“Abrahaami laattanaadan, Xoossai baayyo immana giido biittaa baana mala, . . . azazettidoogee ammanuwaana; i ba biittaappe kiyidi biyo wode, au biyaakkonne erennan kiyiis.”—Ibraawe 11:8