Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 11

Ammanuwaa Paaciyaa

Ammanuwaa Paaciyaa

Abrahaami ba naˈay Yisaaqi Yihoowa siiqanaadaaninne i gelido qaala ubban ammanettanaadan tamaarissiis. SHin Yisaaqa layttay 25 heera gidido wode, Abrahaami keehi deexxiyaabaa oottanaadan Yihooway oychiis. Hegee aybee?[1]

Xoossay Abrahaamayyo, ‘Hayyanaa, ne mexi issi naˈaa Mooriyaa biittan deˈiya issi deriyaa efaada, a yan yarshsha’ yaagiis. Abrahaami Yihooway ayssi hegaadan azazidaakko aynne erenna. SHin i Yihoowayyo azazettiis.

Wonttetta galla guuran, Abrahaami Yisaaqaaranne naaˈˈu ashkkaratuura Mooriyaa biis. Heezzu gallassappe guyyiyan, eti deriyaa haahuwan beˈidoosona. Abrahaami yarshshuwaa yarshshanawu Yisaaqaara biyo wode, ba ashkkarati yan takkanaadan yootiis. Abrahaami Yisaaqa mittaa toossidi, i billamaa oyqqiis. Yisaaqi ba aawaa, ‘Nuuni yarshshana mehee awan deˈii?’ yaagiis. Abrahaami, ‘Ta naˈawu, Yihooway hegaa giigissana’ yaagiis.

Eti wurssettan deriyaa gakkidi, yarshshiyoosaa gimbbidosona. Yaatidi Abrahaami Yisaaqa kushiyaanne tohuwaa qachidi yarshshiyoosan a zinˈˈissiis.

Abrahaami billamaa ekkiis. He wode Yihoowa kiitanchay saluwaappe hagaadan giis: ‘Abrahaamaa! Naˈaa bollan ne kushiyaa wottoppa! Neeni ne naˈaa yarshshanawu eeno giido gishshawu, ne Xoossaa ammaniyoogaa taani  haˈˈi eraas.’ He wode Abrahaami kacee mittan oyqetti uttido dorssa orggiyaa beˈiis. I Yisaaqa eesuwan birshshidi, he dorssa orggiyaa a gishshaa yarshshiis.

He gallassappe doommidi, Abrahaama Yihooway ba dabbo giis. I ayssi giidaakko eray? Abrahaami Yihooway koyido ubbabaa oottiis; haray atto, Yihooway ayssi yootidaakko erenna wodekka Abrahaami oottiis.

Yihooway, ‘Taani nena anjjana; ne naata woy ne zerettaa corayana’ yaagidi, Abrahaamayyo kase gelido qaalaa zaarettiis. Yihooway loˈˈo asa ubbaa Abrahaama zariyaa baggaara anjjanaagaa hegee bessees.

“Xoossaa Na7aa ammaniya ubbai merinaa de7uwaa ekkanaappe attin, xayenna mala, Xoossai ha sa7aa keehi siiqido gishshau, ba mexi issi Na7aa immiis.”—Yohaannisa 3:16