Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 9

Amottiiddi Takkidi Attuma Naˈa Yelidosona!

Amottiiddi Takkidi Attuma Naˈa Yelidosona!

Abrahaami Saaro ekkoosappe daro layttay aadhiis. Eti Uura kataman deˈiya bantta injje keettaa aggidi, dunkkaaniyan deˈoosona. SHin Saara Yihoowan ammanettiyo gishshawu, amassalukku.

Saara naˈa yelanawu keehi koyiyo gishshawu Abrahaamayyo, ‘Ta aylliyaa Aggaara naˈa yelikko, i ta naˈa mala gidana danddayees’ yaagaasu. Guyyeppe, Aggaara attuma naˈa yelaasu. A sunttay Isimaaˈeela.

Daro layttappe guyyiyan, Abrahaamayyo layttay 99 gidido wode, qassi Saariyyo layttay 89 gidido wode, heezzu asati eta oychanawu yiidosona. Abrahaami eti mittaa kuwan shemppanaadan shoobbidi, etassi miyoobaa ehiis. Oychanawu yiidaageeti oonakko neeni eray? Eti kiitanchata! Eti Abrahaamayyo, ‘Laytti hannoode, neenne ne maccaasiyaa attuma naˈa yelana’ yaagidosona. Dunkkaaniyaa giddon deˈiya Saara hegaa siyaasu. A barkka miccada, ‘Taani keehi cima wuraychada, naˈa yelana danddayiyaanaa?’ yaagaasu.

Kaalliya laytti, Yihoowa kiitanchay qaalaa gelidoogaadan, Saara attuma naˈa yelaasu. Abrahaami a Yisaaqa giidi sunttiis; hegaa birshshettay “miichaa” giyoogaa.

 Yisaaqayyo layttay ichashaa heera gidiyo wode, Saara Isimaaˈeeli a baceessiyoogaa beˈaasu. A ba naˈaa naaganawu koyido gishshawu Abrahaamakko baada, i Aggaaronne Isimaaˈeela harasaa yeddanaadan oychaasu. Koyro, Abrahaami hegaa oottanawu koyibeenna. SHin Yihooway Abrahaamayyo hagaadan giis: ‘Saara yootiyoobaa siya. Taani Isimaaˈeeli qohettennaadan naagana. SHin taani qaalaa gelidobay Yisaaqa baggaara polettana.’

“Saara ba huuphen . . . , immana giida Xoossai ammanettidaagaa gididoogaa erido gishshau, na7a shahaaranau wolqqaa demmidoogee ammanuwaana.”—Ibraawe 11:11