Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

SHaaho 3 Erissuwaa

SHaaho 3 Erissuwaa

Bashshaa Haattaappe simmin, amarida asati Yihoowawu oottidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. Ayyo oottidaageetuppe issoy Yihoowa dabbo gidiyoogan erettiya Abrahaama. I Yihoowa dabbo geetettidoy aybissee? Neeni aawa woy aayo gidikko, ne naˈay Yihooway abaa qoppiyoogaanne a maaddanawu koyiyoogaa eranaadan maadda. Abrahaama, Looxanne Yaaqooba gujjin, hara ammanettida asatuugaadan, nuuni yayyennan Yihooway maaddana mala oychana danddayoos. Yihooway qaalaa gelido ubbabaa polanaagaa nuuni ammanettana danddayoos.

HA SHAAHUWAN

TIMIRTTIYAA 7

Baabiloone Gimbbiyaa

Asay xeeray saluwaa gakkiyo gimbbiyaa keexxanawu qofaa qachiis. Eti dumma dumma qaalaa haasayanaadan Xoossay sohuwaara oottidoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 8

Abrahaaminne Saara Xoossaayyo Azazettidosona

Kanaane biittan zallane gididi deˈanawu Abrahaaminne saara kataman deˈiyoogaa aggidoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 9

Amottiiddi Takkidi Attuma Naˈa Yelidosona!

Xoossay Abrahaamayyo gelido qaalaa waati polanee? Abrahaama naatuppe hegaa polanay Yisaaqeyyee Isimaaˈeelee?

TIMIRTTIYAA 10

Looxe Machcheebaa Qoppa

Sadoomaaninne Gamooran tamaynne dinnee bukkanaadan Xoossay oottiis. He katamati xayidoy aybissee? Nuuni Looxe macheebaa qoppana koshshiyoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 11

Ammanuwaa Paaciyaa

Xoossay Abrahaamayyo, ‘Hayyanaa, ne mexi issi naˈaa ekkada Mooriyaa giyo biittan deˈiya issi deriyaa ba, baada yan a yarshsh⁠a’ yaagiis. Abrahaama ammanoynne Yisaaqa ammanoy waani paacettidee?

TIMIRTTIYAA 12

Yaaqoobi Laataa Ekkiis

Eesawanne Yaaqooba giyo Yisaaqanne Irbbiqi mentte attuma naata. Eesawi bayra gidiyo gishshawu, dumma laatay bessiyo assa. I hegaa issi shaate woxiyan aattidi immidoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 13

Yaaqoobinne Eesawi Sigettidosona

Yaaqoobi kiitanchaara baaxetidi anjjettidoy aybissee? Yaaqoobi Eesawaara waanidi sigettidee?