Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 4

Yiillotidi Woriis

Yiillotidi Woriis

Addaameenne Hewaana Edene ataakiltte sohuwaappe kiyi simmidi, daro naata yelidosona. Eta bayra naˈay Qaayeeli goshshancha; qassi kaalo naˈay Aabeeli henttancha.

Issi gallassi Qaayeelinne Aabeeli Yihoowayyo yarshshuwaa yarshshidosona. Yarshshoy aybakko eray? Hegee dumma imota. Yihooway Aabeela yarshshuwan ufayttiis; shin Qaayeelaagan ufayttibeenna. Hegee Qaayeeli keehi yiillotanaadan oottiis. Yihooway Qaayeela yiilloy a iitabawu kaalettana danddayiyoogaa ayyo yootiis. SHin Qaayeeli siyibeenna.

Qassi Qaayeeli Aabeela, ‘Tanaara dembbaa hindda’ yaagiis. Eti dembbaa banttarkka biido wode,  Qaayeeli ba ishaa shocidi woriis. Yihooway waataneeshsha? Qaayeeli bantta soo asaappe shaahettidi haaho sohuwaa baanaadan oottiyoogan Yihooway a qaxxayiis. Qaayeeli mule simmidi yaana danddayenna.

Hegaappe nuuni tamaariyoobi deˈii? Issibay nuuni hanana bessees giidi qoppiyoogaadan hanana xayikko, yiillotiyoogaa doommana danddayoos. Nu wozanan yiilloy dari dari biyoogaa akeekikko, woy harati nuuni yiillotidoogaa akeekidi nuuyyo yootikko, yiilloy nuna xoonennan deˈishin sohuwaara aggana koshshees.

Aabeeli Yihoowa siiqiyo gishshawunne suurebaa oottiyo gishshawu, Yihooway a ubbatoo hassayees. Xoossay saˈaa gannate oottiyo wode, Aabeela hayquwaappe denttana.

“Kasetada ne ishaara sigettaichcha; hegaappe guyyiyan yaada, ne yarshshuwaa yarshsha.”—Maatiyoosa 5:24