Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 6

Hosppunati Attidi Ooratta Alamiyan Deˈidosona

Hosppunati Attidi Ooratta Alamiyan Deˈidosona

Nohee, a soo asay, meheenne doˈay markkabiyaa gelidosona. Yihooway kariyaa gorddin, iray bukkiyoogaa doommiis. Iray keehi bukkin haattay markkabiyaa tookkiyoogaa doommiis. Wurssettan, kumetta saˈaa haattay kammiis. Markkabiyaappe karen deˈiya iita asa ubbay hayqqiis. SHin markkabiyan Noheenne a soo asay attidosona. Eti Yihoowawu azazettidoogan ay keena ufayttidaakko qoppana danddayay?

Iray 40 gallassaanne 40 qammaa bukki simmidi, bukkiyoogaa aggiis. Loddan loddan haattay wodhiis. Wurssettan, markkabee deretu bolli shemppiis. SHin haattay ubbasan kumo gishshawu, Noheenne a soo asay markkabiyaappe sohuwaara kiyana danddayibookkona.

Loddan loddan, haattay meliis. Noheenne a soo asay markkabiyan issi layttappe daruwaa takkidosona. Hegaappe simmin, Yihooway eti markkabiyaappe kiyana danddayiyoogaa yootiis. Yihooway ashshido gishshawu eti a keehi galatidosona; qassi eti ayyo yarshshuwaa yarshshiyoogan hegaa bessidosona.

Ha yarshshuwan Yihooway ufayttiis. I saˈan deˈiya ubbabaa naaˈˈantto haattan mule xayssennaagaa yootiis. I he yootidobawu malaata gidana mala, koyro zuullay saluwan beettanaadan oottiis. Neeni zuullaa beˈa eray?

Hegaappe simmin Yihooway, Noheenne a soo asay naata yelidi saˈaa kumanaadan etawu yootiis.

‘Nohee markkabiyan gelin, Bashshaa Haattay yiidi, asaa ubbaa efaana gakkanaashin, eti akeekibookkona.’—Maatiyoosa 24:38, 39