Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 5

Nohe Markkabiyaa

Nohe Markkabiyaa

Guyyeppe, saˈan deˈiya asay dariis. Etappe daroti iita. Saluwan kiitanchatuppe amaridaageetikka iita gididosona. Eti saluwan deˈiyoosaa aggidi, saˈaa wodhidosona. Eti yaatidoy aybissakko eray? Eti ashuwaa maayidi macca naata ekkanaassa.

Kiitanchati he maccaasaappe attuma naata yelidosona. He attuma naati diccidi keehi minonne addettiyaageeta gididosona. Eti asaa qohoosona. Yihooway hegaa coˈˈu gi xeellana danddayenna. Hegaa gishshawu, i iita asaa bashshaa haattan xayssanawu qofaa qachiis.

SHin issi bitanee dumma. I Yihoowa siiqees. A sunttay Noha. Ayyo machiyaanne Seema, Kaamanne, Yaafeeta giyo heezzu attuma naati deˈoosona; he attuma naatu ubbawukka machoti deˈoosona. Noheenne a soo asay Bashshaa Haattaappe attana mala gita markkabiyaa keexxanaadan Yihooway ayyo yootiis. He markkabee haattan muukettenna gita saaxine mala. Yihooway daro meheenne doˈaykka attana mala markkabiyan gelissanaadankka Noheyyo yootiis.

Nohee markkabiyaa keexxiyoogaa sohuwaara doommiis. Noheenne a soo asay hegaa 50 gidiya layttan keexxi wurssidosona. Eti markkabiyaa Yihooway azazidoogaadan keexxidosona. He wode, Nohee Bashshaa Haattaabaa asawu yootiis. SHin ooninne siyibeenna.

Wurssettan, markkabiyaa giddo geliyo wodee gakkiis. Aybi hanidaakko ane kaallidi tamaarana.

“Ta yuussai, Asa Na7aa yuussai, Nohe wode hanidoogaa mala gidana.”—Maatiyoosa 24:37