Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 3

Addaameenne Hewaana Xoossawu Azazettibookkona

Addaameenne Hewaana Xoossawu Azazettibookkona

Issi galla Hewaana barkka deˈishin shooshshay o haasayissiis. I, ‘Intte mitta ubbaappe meennaadan Xoossay tumu diggidee?’ yaagiis. Hewaana hagaadan gaasu: ‘Nuuni issuwaappe attin, hara ubba mittaa ayfiyaappe maana danddayoos. Nuuni he ayfiyaappe miikko, hayqqana.’ SHooshshay hagaadan giis: ‘Intte hayqqekketa. Intte miikko, Xoossaa mala gidana.’ Hegee tumee? CHii, hegee worddo. SHin Hewaana hegaa ammanaasu. A he ayfiyaa loytta beˈada amottaasu. A he ayfiyaa maasu; qassi amaridaagaa Addaamessi immaasu. Xoossawu azazettana xayikko eti hayqqanaagaa i erees. SHin, Addaamee azazettennan ixxidi he ayfiyaa miis.

He galla guyyeppe, Yihooway Addaamanne Hewaano haasayissiis. I eti ayssi azazettennan ixxidaakko eta oychiis. Hewaana shooshshan gaasoyaasu. Addaamee Hewaanin gaasoyiis. Addaameenne Hewaana Yihoowawu azazettennan ixxin, i eta ataakiltte sohuwaappe kessiis. Eti yaa mule gelennaadan, geliyoosaa naagiya kiitanchatanne tama laco bisuwaa wottiis.

Hewaaniyyo worddotidaageekka qaxxayettanaagaa Yihooway yootiis. Hewaano haasayissiday shooshshaa gidenna. Yihooway haasayiya shooshsha medhibeenna. SHooshshay haasayanaadan oottiday iita kiitanchaa. I Hewaano cimmanawu hegaa oottiis. He kiitanchay Seexaanaa Dabloosa geetettees. Sinttappe, Seexaanay asay iitabaa oottanaadan ubbatoo cimmenna mala Yihooway a xayssana.

“I [Dabloosi] kaseppe doommidi, shemppo woridaagaa; tumatetti aani bainna gishshau, tumatettaakko shiiqi erenna.”—Yohaannisa 8:44