Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 102

Yohaannisi Beˈido Ajjuutaa

Yohaannisi Beˈido Ajjuutaa

Kiitettida Yohaannisi Paaximo giyo haruuruwan qashettido wode, 16 ajjuutatun woy misiletun Yesuusi sinttappe hananabaa a bessiis. He ajjuutati Yihoowa sunttay waani geeyanaakko, a Kawotettay waani yaanaakko, qassi a shenee saluwan hanidoogaadan saˈan waani hananaakko qonccissidosona.

Issi ajjuutan, Yohaannisi Yihoowa saluwan a boncho araatan beˈiis; bootta maayuwaa maayidi worqqa kallachaa bantta huuphiyan wottida 24 cimati a araataa yuushuwan deˈoosona. Wolqqanttaa pooˈoynne dadaa gunttay araataappe kiyees. He 24 cimati Yihoowa sinttan gulbbatidi ayyo goynnoosona. Hara ajjuutan, dere ubbaappe, yara ubbaappenne qaala ubbaappe Yihoowawu goynniya zawi baynna asaa Yohaannisi beˈiis. Dorssay, woykko Yesuusi eta heemmidi, deˈo haattaakko efees. Guyyeppe, hara ajjuutan, Yesuusi Kawo gididi 24 cimatuura issippe saluwan haariyoogaa doommees. Kaalliya ajjuutan, Yesuusi miimminttiyaa Seexaanaaranne Daydanttatuura olettiyoogaa Yohaannisi beˈiis. Yesuusi eta saluwaappe duge saˈaa oliis.

 Kaallidi Yohaannisi Dorssaynne doorettida 144,000ti Xiyoone Deriyaa bolli eqqidoogaa loˈˈiya misiliyan beˈiis. I asay Xoossaayyo yayyanaadaaninne A bonchanaadan yootiiddi saˈaappe bollaara paalliya issi kiitanchakka beˈiis.

Kaalliya ajjuutay Armmageedoona olaa bessees. He olaa wode, Yesuusinne a olanchati Seexaanaa iita alamiyaa xoonoosona. Wurssetta ajjuutan, Yohaannisi saluwaaninne saˈan issippetettay deˈiyoogaa beˈiis. Seexaanaynne a zerettay muleera xayiis. Saluwankka saˈankka deˈiyaageeti ubbay Yihoowa sunttaa geeshsha ootti xeelloosonanne a xallawu goynnoosona.

“Taani nenanne maccaasiyo, ne zerettaanne i zerettaa morkke kessana; i ne huuphiyaa qoxxana; neenikka a qirbbiyaa dukkana.”—Doomettaabaa 3:15