Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 96

Yesuusi Saaˈoola Doorees

Yesuusi Saaˈoola Doorees

SSaaˈooli Xarsseesen yelettida Rooma biitta asa. I Ayhudatu Higgiyaa loytti eriya Parisaawe; qassi Kiristtaaneta ixxees. I Kiristtaane attuma asaanne macca asaa eta sooppe goochi kessidi qasho keettan yeggees. Ubba qassi i cora asay hanqqettidi erissiyo ashkkaraa Isxxifaanoosa shuchan caddidi woriyo wode matan eqqidi xeellees.

SHin Yerusalaamen qashissiyoogaa xallay Saaˈoolawu gidibeenna. I Damasqqo kataman deˈiya Kiristtaaneta koyidi qashissanawu qeese halaqay bana yaa kiittana mala oychiis. Saaˈooli katamaa gakkana matidaashin, qoppennan saluwaappe wolqqaama pooˈoy a yuushuwan pooˈin, i saˈan kunddiis. I hagaadan giya cenggurssaa siyiis: ‘Saaˈoolaa, tana ayssi yedettay?’ Saaˈooli, ‘Neeni oonee?’ yaagiis. Yaatin, ‘Taani Yesuusa. Damasqqo ba; baada neeni ay oottana bessiyaakko akeekana’ yaagidi zaariis. Sohuwaara, Saaˈoola ayfee qooqido gishshawu, asi a kushiyaa oyqqi goochidi katamaa gelissiis.

Damasqqon, Hanaaniyaa giyo Ammanettida Kiristtaanee deˈees. Yesuusi ayyo ajjuutan, ‘Suure giyo ogiyaa baada, Yihudaa sooni Saaˈoola giyo bitaniyaa koya’ yaagiis. Hanaanee, ‘Godawu, he bitaniyaabaa ubbabaa taani erays! I ne erissiyo ashkkarata qasho keettan yeggees!’ yaagiis. SHin Yesuusi hagaadan giis: ‘Saaˈooli daro asaassi mishiraachuwaa sabbakanaadan taani a dooraas. Akko ba.’

Hegaa gishshawu Hanaanee Saaˈoola demmidi a hagaadan giis: ‘Tayshawu Saaˈoolaa, ne ayfiyaa dooyanaadan Yesuusi tana kiittiis.’ Sohuwaara, Saaˈooli zaarettidi xeelliis. I Yesuusabaa tamaaridi a kaalliyaagaa gidiis. Haˈˈi xammaqetti Kiristtaane gididi, Saaˈooli ba mala Kiristtaanetuura Ayhuda woosa keettatun sabbakiyoogaa doommiis. Saaˈooli Yesuusabaa asaa  tamaarissiyoogaa beˈidi Ayhudati ay keena dagammidaakko qoppana danddayay? Eti, ‘Ha bitanee, Yesuusi erissiyo ashkkarata kase yedettiyaagaa gidenneeyye?’ yaagidosona.

Saaˈooli Damasqqon deˈiya asawu heezzu laytti sabbakiis. Ayhudati Saaˈoola ixxiyo gishshawu a woranawu zorettidosona. SHin ishantti he maqquwaabaa eridi i baqatanaadan maaddidosona. Eti a keeshiyan yeggidi dirssaa gimbbiyaa xooˈiyaara duge wottidosona.

Saaˈooli Yerusalaame biido wode, yan ishanttuura gayttanawu maliis. SHin eti a yayyidosona. He wode Barnnaabaasa giyo keha erissiyo ashkkaray Saaˈoola kiitettidaageetukko efiidi, Saaˈooli tumuppe laamettidoogaa eta ammanttiis. Saaˈooli Yerusalaamen deˈiya gubaaˈiyaara mishiraachuwaa mishettidi sabbakiyoogaa doommiis. Guyyeppe i PHawuloosa geetettiis.

“Kiristtoos Yesuusi nagaranchchata ashshanau ha sa7aa yiis. . . . Ubbaappe aadhdhiya nagaranchchai tana.”—1 Ximootiyoosa 1:15