Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 97

Qornneliyoosi Geeshsha Ayyaanaa Ekkees

Qornneliyoosi Geeshsha Ayyaanaa Ekkees

Qiisaariyan, Qornneliyoosa giyo Rooma olanchatu mato halaqay deˈees. I Ayhuda gidana xayikkonne, Ayhudati a bonchoosona. I metootida hiyyeesata kehatettan maaddiis. I Yihoowa ammaniyaanne ubbatoo a woossiya asa. Issi galla, kiitanchay yiidi Qornneliyoosawu hagaadan giis: ‘Xoossay ne woosaa siyiis. PHeexiroosi deˈiyo Yoophe katamaa asa kiittada, i neekko yaanaadan oycha.’ Tohossa baggan 50 kilo meetire gidiyaasan deˈiya Yoophe, Qornneliyoosi heezzu asata eesuwan kiittiis.

He wode, PHeexiroosi Yoophen ajjuutaa beˈiis. I Ayhudati maana bessenna mehenne doˈa beˈidi, maanaadan bawu odettishin siyiis. PHeexiroosi, ‘Ta deˈido wodiyan tuna mehenne doˈa mule ma erikke’ yaagidi, ixxis giis. Yaatin, ‘Ha mehiyaanne doˈaa tuna gooppa. Xoossay eta geeshshiis’ giishin siyiis. PHeexiroosi, ‘Heezzu asati ne penggen deˈoosona. Etaara ba’ giishinkka siyiis. PHeexiroosi pengge biidi asata ehiidabaa eta oychiis. Eti hagaadan giidosona: ‘Rooma olanchatu mato halaqay Qornneliyoosi nuna kiittiis. Neeni Qiisaariyan deˈiya a soo baana bessees.’ PHeexiroosi asati yan aqanaadan shoobbiis. Wonttetta  galla, i Yoopheppe amarida ishantta ekkidi etaara Qiisaariyaa biis.

Wurssettan Qornneliyoosi PHeexiroosa beˈido wode, gulbbatiis. SHin PHeexiroosi hagaadan giis: ‘Dendda! Taani ne mala asa. Ayhudati Ayhuda gidenna asa soo gelana xayikkonne, Xoossay taani ne soo yaanaadan yootiis. Neeni tana ayssi xeesissidaakko hayyanaa ane yoota.’

Qornneliyoosi PHeexiroosawu hagaadan giis: ‘Taani oyddu gallassappe kase Xoossaa woossishin, nena xeesissanaadan kiitanchay tawu yootiis. Hayyanaa Yihoowa qaalaa nuna tamaarissa.’ PHeexiroosi hagaadan giis: ‘Xoossay somˈˈo xeellennaagaa taani akeekaas. Awu goynnana koyiya oonaanikka i ufayttees.’ PHeexiroosi eta Yesuusabaa darobaa tamaarissiis. He wode Qornneliyoosaaninne hegan aara deˈiyaageetun geeshsha ayyaanay wodhin, eti ubbay xammaqettidosona.

‘Xoossay dere ubban baassi yayyiyaagaanne xillo ooso oottiyaagaa galatiyoogaa taani tumu akeekaas.’—Oosuwaa 10:35