Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 98

Kiristtaane Ammanoy Daro Biittaa Gakkiis

Kiristtaane Ammanoy Daro Biittaa Gakkiis

Yesuusi mishiraachuwaa kumetta saˈaa gattanaadan azazidoogaa kiitettidaageeti azazettidosona. Anxxookiyan deˈiya ishantti PHawuloosinne Barnnaabaasi sabbakanaadan 47 M.Ln kiittidosona. Mishetti sabbakiya he naaˈˈu asati Dabire, Lisxxiranne Iqooniyoone gujjin, Qeeri Isiyan ubbasaa biidosona.

Duriyawukka hiyyessawukka, yelagawukka cimawu PHawuloosinne Barnnaabaasi ubba asawu sabbakidosona. Kiristtoosabaa tumaa daro asay siyiis. PHawuloosinne Barnnaabaasi Sarggiyoosa PHawuloosa giyo Qophiroosa biittaa haariyaagawu sabbakiyo wode, issi shareechoy eta digganawu maliis. PHawuloosi shareechuwawu, ‘Yihooway nena eqettees’ yaagiis. Sohuwaara, shareechoy qooqiis. Hegaa beˈidi, deriyaa haariya PHawuloosi ammaniis.

PHawuloosinne Barnnaabaasi sooppe soo biidi, giyan, ogiyaaninne Ayhudatu woosa keettan sabbakidosona. Eti tohoy silido issi bitaniyaa Lisxxiran pattido wode, asay he maalaalissiyaabaa beˈidi eti xoossata gi qoppidi etawu goynnanawu maliis. SHin PHawuloosinne Barnnaabaasi, ‘Xoossaa xalaalawu goynnite! Nuuni asa’ yaagidi eta diggidosona. Guyyeppe, amarida Ayhudati yiidi asay PHawuloosa bolli denddanaadan oottidosona. Asay a shuchan caddiis, a goochidi katamaappe gaxi kessiis, qassi hayqqiis giidi a hegan aggiigiis. SHin, PHawuloosi paxa deˈees! Sohuwaara, ishantti a maaddanawunne katamaa guyye efaanawu yiidosona. Guyyeppe, PHawuloosi Anxxookiyaa simmiis.

PHawuloosi 49 M.Ln, haranttuwaa biyoogaa doommiis. I qeeri Isiyan deˈiya ishantta beˈi simmidi, Awurooppan darosan mishiraachuwaa yootiis. I Ateena, Efisoona, Piliphisiyuusa, Tasalonqqenne hara sohuwaa  biis. Sillaasi, Luqaasinne Ximootiyoosa giyo yelagay PHawuloosaara issippe biidosona. Eti gubaaˈeta essanawunne gubaaˈeti minnanaadan maaddanawu issippe oottidosona. PHawuloosi Qoronttoosan deˈiya ishantta minttettiiddi yan issi layttanne baggaa deˈiis. I sabbakiis, tamaarissiis; qassi daro gubaaˈetussi dabddaabbiyaa xaafiis. I dunkkaaniyaa sikkiyo oosuwaakka oottees. Guyyeppe, PHawuloosi Anxxookiyaa simmiis.

Takkidi, 52 M.Ln, Qeeri Isiyaa biyoogan PHawuloosi heezzantto hemetaa doommiis. I huuphessa baggan haahuwan deˈiya Piliphisiyuusanne tohossa baggan deˈiya Qoronttoosa biis. PHawuloosi tamaarissiiddi, asaa pattiiddinne gubaaˈiyaa maaddiiddi Efisoonan amarida layttaa deˈiis. I qassi timirtte keettaa addaraashan dere haasayaa ubba gallassi haasayiis. Daro asay i yootiyoobaa siyidi ba ogiyaa giigissiis. Wurssettan, mishiraachuwaa daro biittan sabbaki simmidi, PHawuloosi Yerusalaame biis.

“Hegaa gishshau, intte biidi, asa ubbaa tana kaalliyaageeta oottite.”—Maatiyoosa 28:19