Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 101

PHawuloosa Roome Yeddiis

PHawuloosa Roome Yeddiis

PHawuloosi sabbakanawu heezzanttuwaa biyo buussaa Yerusalaamen wurssiis. Yan i oyqettidi qashettiis. He galla qammi ajjuutan, Yesuusi assi, ‘Neeni Roome baana; baada yan sabbakana’ yaagiis. PHawuloosa Yerusalaameppe Qiisaariyaa efiidosona; i yan naaˈˈu laytta qashettiis. PHawuloosi Deriyaa Haariya Pisxxoosa sinttan shilootan eqqido wode, ‘Roomen, Qeesaari tabaa pirddo’ yaagiis. Pisxxoosi, “Neeni Qeesaari tabaa pirddo gaada oichchadasa; Qeesaarakko baasa” yaagiis. PHawuloosi Roome biya markkabiyan geliis; qassi Luqaasanne Arisxxirokoosa giyo naaˈˈu Kiristtaane ishantti aara biidosona.

Abban denddida wolqqaama beetay eti beennaadan daro gallassaa diggiis. Eti ubbay hayqqoos giidi qoppidosona. SHin PHawuloosi hagaadan giis: ‘Asatoo, issi kiitanchay taassi aymuwan hagaadan giis: “PHauloosaa, yayyoppa; neeni Roome baana; nenaara biya asa ubbaa shemppoy attana.” Minnite! Nuuni hayqqokko.’

Beetay 14 gallassawu goobidi takkiis. Wurssettan, biittay beettiis. Hegee maltta giyo haruuruwaa. Markkabee shafiyan domˈˈettidi meqerettiis; shin an deˈiya 276 asay qohettennan gaxi kiyiis. Issoti issoti haattaa wadhidi, harati qassi markkabiyaa meˈuwan gaxi kiyidosona. Malttan deˈiya asay etawu koshshiyaabaa kunttiis; qassi eti hoˈˈanaadan tamaa eettidosona.

Heezzu aginappe guyyiyan, wotaaddarati PHawuloosa hara markkabiyan Roome efiidosona. I yaa gakkido wode, ishantti aara gayttanawu yiidosona. Eta beˈidi, PHawuloosi Yihoowa galatiis; qassi minettiis. PHawuloosi qasho asa gidikkonne, i keraa ekkido keettan issi wotaaddaray naagishin deˈennaadan digettibeenna. I hegan naaˈˈu laytta takkiis. Asay a beˈanawu yaa bees; qassi i etawu Xoossaa Kawotettaabaa sabbakiis; qassi eta Yesuusabaa tamaarissiis. PHawuloosi Qeeri Isiyaaninne Yihudan deˈiya gubaaˈetussi dabddaabbetakka xaafiis. Yihooway tumukka PHawuloosa baggaara daro biittaa asawu mishiraachoy odettanaadan oottiis.

“Ubbaban nuuni Xoossaa ashkkarata gidiyoogaa nu huuphen bessida; daro genccan, waayiyan, metuwan, gita tuggan.”—2 Qoronttoosa 6:4