Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 103

“Ne Kawotettai Yo”

“Ne Kawotettai Yo”

Yihooway hagaadan giis: ‘Hagaappe sinttan waasoy, tuggay, sahoy woy hayqoy deˈenna. Taani eta ayfiyaappe afutta ubbaa quccana. Iitaba ubbay dogettana.’

Yihooway Addaameenne Hewaana saruwaaninne ufayssan deˈanaadan Edene ataakiltte sohuwan eta wottiis. Eti saluwan deˈiya bantta Aawaayyo goynnananne naata yelidi saˈaa kunttana koshshees. Addaameenne Hewaana Yihoowayyo azazettennan ixxikkonne, a halchoy mule laamettibeenna. Xoossay qaalaa gelido ubbabay polettiyoogaa nuuni ha maxaafan beˈida. Abrahaamayyo i qaalaa gelidoogaadan, a Kawotettay saˈawu ufayssiya anjjuwaa ehaana.

Mata wode Seexaanay, daydanttatinne iita asa ubbay xayana. Paxa deˈiya ubbay Yihoowawu goynnana. Nuuni sahettokko woy hayqqokko. Deˈoy nuna ufayssishin, nuuni ubba galla guuran  kumetta wolqqaara xiskkuwaappe denddana. Saˈay gannate gidana. Ubba asawu loˈˈo qumaynne giiga keettay deˈana. Asay meqettaa iita woy makkalancha gidennan, keha gidana. Doˈati nuna yayyokkona; qassi nuuni eta yayyokko.

Yihooway hayquwaappe asaa denttiyoogaa doommiyoogee keehi ufayssiyaaba gidana. Nuuni Aabeela, Noha, Abrahaama, Saari, Muuse, Uruti, Asttiri, qassi Daawita mala asati hayquwaappe denddiyo wode mokkana. Eti nunaara saˈaa gannate oottana. Ufayssiya daro oosoy he wode ubbatoo deˈana.

Neeni yan deˈanaadan Yihooway koyees. Neeni mule qoppa erenna ogiyan a erana. Simi yaakko, haˈˈikka merinawukka ubba gallassi kaseegaappe aaruwan Yihoowakko shiiqoos!

“Nu Godau Xoossau, neeni bonchchuwaa, sabaanne wolqqaa ekkanau bessaasa. Aissi giikko, ubbabaa neeni medhdhadasa.”—Ajjuutaa 4:11