Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 95

Eta Aybinne Diggibeenna

Eta Aybinne Diggibeenna

Hemettana danddayenna issi bitanee beeta maqidasiyaa penggiyan uttidi ubba gallassi woossees. Issi gallassi saateppe guyyiyan, PHeexiroosinne Yohaannisi beeta maqidasiyaa gelishin i beˈiis. I eta, ‘Hayyanintta taassi miishshaa immite’ yaagiis. PHeexiroosi, ‘Tawu miishshappe aadhiyaabay deˈees; hegaa taani neessi immana. Yesuusa sunttan denddada hemetta’ yaagiis. Yaagidi, PHeexiroosi a maaddin, bitanee denddidi hemettiyoogaa doommiis! He maalaalissiyaabay he cora asaa keehi ufayssido gishshawu, hara daro asay ammaniis.

SHin qeesetinne Saaduqaaweti hanqqettidosona. Eti kiitettidaageeta oyqqi pirdda keetti efiidi, ‘Ha bitaniyaa pattanawu inttessi wolqqaa oonee immiday?’ yaagidi oychidosona. PHeexiroosi, ‘Intte worido, Yesuus Kiristtoosi wolqqaa nuussi immiis’ yaagiis. Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti, ‘Yesuusabaa yootiyoogaa aggite!’ yaagidosona. SHin kiitettidaageeti, ‘Nuuni abaa yootana bessees. Nuuni aggokko’ yaagidosona.

Sohuwaara PHeexiroosinne Yohaannisi qasho keettappe birshshettidi, hara erissiyo ashkkaratukko biidi hanidabaa etawu yootidosona. Eti issippe woossidosona; qassi, ‘Nuuni aggennan ne oosuwaa oottanawu xala gidanaadan hayyanaa nuna maaddarkkii’ giidi Yihoowa oychidosona. Yihooway ba geeshsha ayyaanaa immido gishshawu, eti tamaarissiyoogaanne pattiyoogaa aggibookkona. Daro asay ammaniis. Saaduqaaweti keehi qanaatido gishshawu, kiitettidaageeta oyqqidi qasho keetti gelissidosona. SHin qammi, Yihooway kiitanchaa kiittin, kiitanchay qasho keettaa penggiyaa dooyidi kiitettidaageetuyyo, ‘Guyye beeta maqidasiyaa biidi yan tamaarissite’ yaagiis.

Wonttetta gallassi maallado, haymaanootiyaa kaalettiyaageeti pirddiyo Sanhedirine pirdda keettawu ha odoy gakkiis: ‘Qasho keettaa karee minni gorddetti uttiis; shin intte qachido asati biichidosona! Eti beeta maqidasiyan asaa tamaarissiiddi deˈoosona!’ Kiitettidaageeta  haranttuwaa oyqqidi Sanhedirine pirdda keettaa ehiidosona. Qeese ubbatu halaqay, ‘Yesuusabaa yootennaadan nuuni inttena azazida!’ yaagiis. SHin PHeexiroosi, “Nuuni asau azazettanaappe Xoossau azazettanau bessees” yaagidi zaariis.

Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti keehi hanqqettidi kiitettidaageeta woranawu koyidosona. SHin Gamaaliyaala giyo issi Parisaawee denddi eqqidi hagaadan giis: ‘Inttena naagite! Xoossay ha asatuura gidennan waayi aggana. Intte tumuppe Xoossaara eqettanawu koyeetii?’ Eti a zoriyaa siyidosona. Kiitettidaageeta xamˈˈan wadhoogaappe guyyiyan, eti sabbakennaadan haranttuwaa azazidi eta yeddidosona. SHin hegee kiitettidaageeta diggibeenna. Eti beeta maqidasiyaaninne sooppe soo biidi mishiraachuwaa xalan aggennan sabbakidosona.

“Nuuni asau azazettanaappe Xoossau azazettanau bessees.”—Oosuwaa 5:29