Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

SHaaho 14 Erissuwaa

SHaaho 14 Erissuwaa

Beni Kiristtaaneti Kawotettaa mishiraachuwaa saˈaa gaxaa gakkanaassi sabbakidosona. Yesuusi eti awan sabbakanaakko azaziis; qassi eti asaa maalaaliya hanotan eta qaalan tamaarissanaadan i maaddiis. Yihooway etawu xalatettaa, qassi wolqqaama yedetaa xoonanawu wolqqaa immiis.

Yesuusi ajjuutan Yihoowa bonchuwaa Kiitettida Yohaannisa bessiis. Hara ajjuutan, saluwaa Kawotettay Seexaanaa xoonidi, a haaruwaa merinawu xayssanaagaa Yohaannisi beˈiis. Yesuusi Kawo gididi haariyoogaanne aara issippe haariya 144,000ta Yohaannisi beˈiis. Kumetta saˈay gannate gidin ubba asay sarotettaaninne issippetettan Yihoowawu goynniyoogaakka Yohaannisi beˈiis.

HA SHAAHUWAN

TIMIRTTIYAA 94

Erissiyo Ashkkarati Geeshsha Ayyaanaa Ekkidosona

Geeshsha ayyaanay maalaaliya ayba wolqqaa etawu immidee?

TIMIRTTIYAA 95

Eta Aybinne Diggibeenna

Yesuusa worida, haymaanootiyaa kaalettiya asati haˈˈi i erissiyo ashkkarata sirphi oottanawu maloosona. SHin danddayokkona.

TIMIRTTIYAA 96

Yesuusi Saaˈoola Doorees

Saaˈooli Kiristtaanetussi iita morkke, shin hegee laamettana hanees.

TIMIRTTIYAA 97

Qornneliyoosi Geeshsha Ayyaanaa Ekkees

Ayhuda gidenna bitaniyaa soo Xoossay PHeexiroosa kiittidoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 98

Kiristtaane Ammanoy Daro Biittaa Gakkiis

Kiitettida PHawuloosinne misoonaawe gididi aara oottiyaageeti haaho biittan sabbakiyoogaa doommidosona.

TIMIRTTIYAA 99

Qasho Keettaa Naagiyaagee Tumaa Tamaariis

Ha taarikee Daydanttaara, biitta qaattaaranne bisuwaara gayttidabaa ay yootii?

TIMIRTTIYAA 100

PHawuloosanne Ximootiyoosa

Naaˈˈu laggeti daro layttawu issippe oottidosona.

TIMIRTTIYAA 101

PHawuloosa Roome Yeddiis

Ogiyan qohiyaabay kummikkonne, he metoy kiitettidaagee kaseegaadan beennaadan diggibeenna.

TIMIRTTIYAA 102

Yohaannisi Beˈido Ajjuutaa

Yesuusi Yohaannisi sinttappe hanana daro ajjuutaa beˈanaadan oottiis.

TIMIRTTIYAA 103

“Ne Kawotettai Yo”

Xoossaa Kawotettay saˈan deˈuwaa waati laammanaakko Yohaannisa Ajjuutay qonccissees.