Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 92

Yesuusi Moliyaa Oyqqiyaageetussi Qoncciis

Yesuusi Moliyaa Oyqqiyaageetussi Qoncciis

Yesuusi kiitettidaageetuyyo beettoosappe amarida wodee aadhi simmin, PHeexiroosi Galiila Abban moliyaa oyqqanawu baanawu qofaa qachiis. Toomaasi, Yaaqoobi, Yohaannisinne hara amarida erissiyo ashkkarati aara biidosona. Eti qamma kumettaa oyqqanawu daafurikkonne, aybanne oyqqibookkona.

Wonttetta gallassi maallado guuran, eti abbaa doonan eqqida bitaniyaa beˈidosona. I, ‘Intte mole oyqqidetii?’ giidi haattaakko simmidi eta xeesiis. Eti, “Ainne oiqqibookko” yaagidosona. Bitanee, “Intte gitiyaa wolwoluwaappe ushachcha baggakko yeggite” yaagiis. Eti yeggin, goochidi wolwoluwan kessana danddayennaagaa keena keehi daro molee gitiyan kumiis. Yohaannisi bitanee Yesuusa gidiyoogaa sohuwaara akeekidi, “Hagee Godaattennee” yaagiis. Takkennan, PHeexiroosi guppidi haattan gelidi gaxaa kiyanawu wadhiis. Hara erissiyo ashkkarati wolwoluwan a kaallidosona.

Eti abbaa gaxaa gakkido wode, taman wottido oyttaanne moliyaa beˈidosona. Bantta moliyaappe amaridaagaa ehiidi qumaa gujjanaadan  Yesuusi etawu yootiis. He wode i eta, “Haa yiidi, qan77iyaa qan77ite” yaagiis.

Eti qanˈˈiyaa mi simmin, Yesuusi PHeexiroosa, ‘Moliyaa oyqqiyoogaappe aattada tana siiqay?’ yaagidi oychiis. PHeexiroosi, ‘Ee Godawu, taani nena siiqiyoogaa neeni eraasa’ yaagiis. Yesuusi, “Ta dorssa marata heemma” yaagiis. Yesuusi qassikka, ‘PHeexiroosaa, tana siiqay?’ yaagiis. PHeexiroosi, ‘Godawu, taani nena siiqiyoogaa neeni eraasa’ yaagiis. Yesuusi, ‘Ta dorssa marata heemma’ yaagiis. Yesuusi heezzanttuwaa oychiis. PHeexiroosi keehi azzaniis. I, ‘Godawu, neeni ubbabaa eraasa. Taani nena siiqiyoogaa neeni eraasa’ yaagiis. Yesuusi, “Ta dorssata heemma” yaagiis. He wode i PHeexiroosawu, ‘Tana aggennan kaalla’ yaagiis.

“[Yesuusi] eta, ‘Tana kaallite; taani inttena asa oiqqiyoogaa tamaarissana’ yaagiis. Yaagin eti sohuwaarakka bantta gitiyaa yeggi bayidi, Yesuusa kaallidosona.”—Maatiyoosa 4:19, 20