Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 91

Yesuusi Hayquwaappe Denddiis

Yesuusi Hayquwaappe Denddiis

Yesuusi hayqqi simmin, Yooseefa giyo dure bitanee Yesuusa anhaa mittaappe wottidi efaanawu PHilaaxoosa oychiis. Yooseefi anhaa loˈˈo liinuwaa afalan xaaxidi shittuwaa tiyidi ooratta duufuwan moogiis. I gita shuchaa gonddorssidi duufuwaa doonan wottanaadan oottiis. Qeese halaqati PHilaaxoosawu hagaadan giidosona: ‘Yesuusi erissiyo ashkkaratuppe amaridaageeti a anhaa ekkidi i hayquwaappe denddiis giidi haasayennaadan nuuni yayyida.’ Yaatiyo gishshawu, PHilaaxoosi eta, ‘duufuwaa bolli maatafaa wottidi naagite’ yaagiis.

Heezzu gallassappe guyyiyan, maallado guuran amarida maccaasati duufuwaakko biidi shuchaa gonddorssiichidoogaa beˈidosona. Duufo giddon issi kiitanchay maccaasatussi hagaadan giis: ‘Yayyoppite. Yesuusi hayquwaappe denddiichiis. Yesuusi erissiyo ashkkarati aara Galiilan gayttanaadan biidi etawu yootite.’

Magddala katamaa Mayraama PHeexiroosaaranne Yohaannisaara gayttanawu eesotaasu. A etawu, ‘Issi uri Yesuusa anhaa ekkiichiis!’ yaagaasu. PHeexiroosinne Yohaannisi duufuwaakko woxxiiddi biidosona. Eti duufuwan aybikka baynnaagaa beˈidi bantta soo simmidosona.

Mayraama duufuwaakko guyye simmada biido wode, giddon naaˈˈu kiitanchata beˈada etassi, ‘Eti ta Godaa efirggidosona; awan wottidaakkonne taani erikke’ yaagaasu. A he wode issi bitaniyaa beˈada, naagiyaagaa ga qoppada, ‘Godawu, neeni awu efiidaakko taassi yoota’ yaagaasu. SHin bitanee, ‘Mayraamee’ yaagido wode, a i Yesuusa gidiyoogaa eraasu. Mayraama, “Tamaarissiyaagoo!” yaagada a oyqqaasu. Yesuusi o, ‘Baada neeni beˈidobaa ne ishanttussi oda’ yaagiis. Sohuwaara, Mayraama Yesuusa beˈidoogaa eesuwan baada erissiyo ashkkaratussi yootaasu.

He gallassi guyyeppe, naaˈˈu erissiyo ashkkarati Yerusalaameppe Emaahuusa giyo katamaa biiddi deˈoosona. Issi bitanee etaara ogiyan gayttidi eti ay haasayiyaakko eta oychiis. Eti hagaadan giidosona: ‘Neeni siyabeykkii? Heezzu gallassappe kase, qeese halaqati Yesuusa woridosona. Haˈˈi amarida maccaasati i denddiis giidi yootoosona!’ He bitanee eta,  ‘Hananabaa yootiyaageeta intte ammanekketii? Eti Kiristtoosi hayqqidi hegaappe simmin denddanaagaa yootidosona’ yaagiis. I Geeshsha Maxaafaabaa etawu gujjidi qonccissiis. Eti Emaahuusa gakkiyo wode, erissiyo ashkkarati bitanee banttanaara baanaadan oychidosona. Kahuwaa maanawu oyttaa ekkidi i woossi simmin, i Yesuusa gidiyoogaa eti akeekidosona. Hegaappe simmin eta ayfiyaappe geemmiis.

He naaˈˈu erissiyo ashkkarati kiitettidaageeti Yerusalaamen shiiqido keetti sohuwaara guyye simmi biidi aybi hanidaakko etawu yootidosona. Eti he son deˈishin, Yesuusi eta ubbawu beettiis. Koyro, i Yesuusa gidiyoogaa kiitettidaageeti ammanibookkona. He wode i hagaadan giis: ‘Ta kushiyaa beˈite; tana oyqqi xeellite. Kiristtoosi hayquwaappe denddanaagee xaafetti uttiis.’

“Ogee, tumainne de7oi tana; ta baggaarappe attin, ooninne ta Aawaakko baanau danddayenna.”— Yohaannisa 14:6