Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 87

Yesuusawu Wurssetta Kahuwaa

Yesuusawu Wurssetta Kahuwaa

Niisaana giyo aginan 14tta gallassan Ayhudati layttan layttan Paasikaa Baalaa bonchoosona. Hagee Yihooway eta Gibxxe aylletettaappe kessidi Hidootaa Biittaa waati gelissidaakko hassayissiis. Yesuusinne i kiittidoogeeti 33 M.Ln, Paasikaa Baalaa Yerusalaamen deˈiya issi pooqiyan bonchidosona. Kahuwaa miidoogaappe guyye baggan, Yesuusi, ‘Intteppe issoy tana aattidi immana’ yaagiis. Kiitettidaageeti dagammidi Yesuusa, ‘I oonee?’ yaagidi oychidosona. Yesuusi, ‘Taani oyttaa immiyo bitanee a’ yaagiis. Hegaappe simmin i Yihudaa Asqqorootuyyo oyttaa immiis. Yihuday denddidi sohuwaara kare kiyiis.

Hegaappe simmin Yesuusi woossidi oyttaa menttiis; menttidi i kiittido haratuyyo immiis. I, ‘Ha oyttaa miite. Hagee taani intteyyo immana ta ashuwaa leemiso’ yaagiis. Kaallidi i woyniyawu woossiis; yaatidi hegaa kiitettidaageetuyyo immiis. I hagaadan giis, ‘Ha woyniyaa uyite. Hagee nagaray atto geetettanaadan taani immana ta suuttaa leemiso. Intte tanaara saluwan kawo gidana mala taani inttessi qaalaa gelays. Hegan tana layttan layttan hassayite.’ Yesuusa kaalliyaageeti hanno gakkanaassi layttan layttan he galla omarssi issippe shiiqoosona. He shiiqoy haˈˈi Godaa Kahuwaa geetettees.

 Kahuwaappe simmin, kiitettidaageeti issoy issuwaappe ooni aadhiyaakko palamettidosona. SHin Yesuusi etayyo hagaadan giis: ‘Intte ubbaappe guuxxiyaabadan bana xeelliya uri intteppe gitatiyaagaa gidana.

‘Intte ta laggeta. Ta Aaway intteyyo odanaadan koyiyo ubbabaa taani intteyyo yootaas. Taani saluwan deˈiya ta Aawaakko mata wode baana. Intte hagan takkana; qassi intte issoy issuwaa siiqiyoogan ta erissiyo ashkkarata gidiyoogaa asay erana. Taani inttena siiqidoogaadan, intte issoy issuwaa siiqana bessees.’

Wurssettan, Yesuusi ba erissiyo ashkkarata ubbaa Yihooway naaganaadan woossiis. Eti sarotettan issippe oottanaadan Yihooway maaddana mala i oychiis. Yihoowa sunttay geeyanaadan i woossiis. Hegaappe guyyiyan Yesuusinne i kiittidoogeeti mazamuriyan Yihoowa sabbidi kare kiyidosona. Yesuusi oyqettiyo wodee matattiis.

“Amarida dorssa wudiyau, intte Aawai ba kawotettaa inttessi immanau ufaittiyo gishshau yayyoppite.”—Luqaasa 12:32