Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 89

PHeexiroosi Yesuusa Kaddees

PHeexiroosi Yesuusa Kaddees

Yesuusi kiitettidaageetuura pooqiyan deˈiyo wode, etayyo, ‘Hachi qammi intte ubbay tana yeggi bayidi baqatana’ yaagiis. PHeexiroosi, ‘Eti ubbati nena yeggi bayidi baqatikkokka, taani nena mulekka yeggikke’ yaagiis. SHin Yesuusi PHeexiroosawu, ‘Kuttoy waassanaappe kase, neeni tana heezzutoo erikke gaana’ yaagiis.

Wotaaddarati Yesuusa Qayaafa soo efiido wode, kiitettidaageetuppe daroti baqatidosona. SHin etappe naaˈˈati daro asaara kaallidosona. Etappe issoy PHeexiroosa. I Qayaafa keettaa gibbiyaa gelidi tamaa hoˈˈees. Tamaa pooˈuwan, issi macca ashkkariyaa PHeexiroosa somˈˈuwaa xeellada, ‘Taani nena erays! Neeni Yesuusaara issippe deˈaasa’ yaagaasu.

PHeexiroosi, ‘CHii, taani aara deˈikke! Neeni haasayiyoobay aybakko taani erikke!’ yaagiis. I dirssaa penggiyaakko biis. SHin sohuwaara hara ashkkariyaa a beˈada, asaayyo, ‘Ha bitanee Yesuusaara deˈees!’ yaagaasu. PHeexiroosi, ‘Taani Yesuusa erikke!’ yaagiis. Issi bitanee, ‘Neeni etappe issuwaa! Neenikka Yesuusadan Galiila asa gidiyoogaa ne haasayaappe taani erays’ yaagiis. SHin PHeexiroosi, ‘Taani a erikke!’ giidi caaqqiis.

He wode sohuwaara kuttoy waassiis. PHeexiroosi bana Yesuusi guyye simmidi xeelliyoogaa beˈiis. I Yesuusi giidobaa hassayidi kare kiyidi mishetti yeekkiis.

He wode, Sanhedirine shilootay Qayaafa son Yesuusa bolli pirddanawu shiiqiis. Eti Yesuusa woranawu qofaa qachi uttidosona; shin haˈˈi gaaso koyiiddi deˈoosona. SHin eti a bolli wottiyooba demmana danddayibookkona. Wurssettan, Qayaafi Yesuusa, ‘Neeni Xoossaa Naˈee?’ yaagidi oychiis. Yesuusi, ‘Ee’ yaagiis. Qayaafi, ‘Nuuyyo hara markka koshshenna. Hagee cashsha!’ yaagiis. SHilootay, ‘Ha bitanee  hayqqana bessees’ yaagidi maayiis. Eti Yesuusa baqqidi, a bolli cuchidi, a ayfiyaa goozidi, qassi a shocidi, ‘Neeni hananabaa yootiyaagaa gidikko, nena shociday oonakko nuussi yoota!’ yaagidosona.

Saˈay wonttin, eti Yesuusa Sanhedirine addaraashaa efiidi, ‘Neeni Xoossaa naˈee?’ yaagidi haranttuwaa oychidosona. Yesuusi, ‘Intte tana Xoossaa Naˈaa giiddi deeta’ yaagidi zaariis. He wode eti i Xoossaa cayiis giidi a biittaa haariya Rooma bitaniyaa, PHenxxeniyaa PHilaaxoosa kawo keetti efiidosona. Kaallidi aybi hanidee? Ane beˈoos.

“Intte intte soo intte soo laalettiyo wodeenne ta xalaalaa yeggi bayiyo wodee . . . yiichchiis. SHin Aawai tanaara de7iyo gishshau, ta xalaalaa gidikke.”—Yohaannisa 16:32