Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

SHaaho 13 Erissuwaa

SHaaho 13 Erissuwaa

Yesuusi nagarancha asaa gishshawu ba shemppuwaa aattidi immanawu saˈaa yiis. I hayqqikkonne, alamiyaa xooniis. Yihooway ba Naˈawu ammanettiyo gishshawu, a hayquwaappe denttiis. Yesuusi hayqqana gakkanaassi ba huuphiyaa kawushshidi haratuyyo oottiisinne eti balabaa oottiyo wode etassi atto giis. Yesuusi hayquwaappe denddi simmidi, ba erissiyo ashkkaratussi qoncciis. Yesuusi i etawu immido gita oosuwaa waati oottanaakko eta tamaarissiis. Neeni aawa woy aayo gidikko, nuuni he oosuwaa oottiyoogaa nashshanaadan ne naˈaa maadda.

HA SHAAHUWAN

TIMIRTTIYAA 87

Yesuusawu Wurssetta Kahuwaa

Yesuusi ba kiittidoogeetuura godaa kawuwaa bonchido wode, keehi koshshiyoobaa tamaarissiis.

TIMIRTTIYAA 88

Yesuusi Oyqqettiis

Bisuwaanne dullaa oyqqida keehi daro asay Yesuusa oyqqanaadan Geetesemaane ataakiltte sohuwaa Yihudaa Asqqorootu eta kaalettees.

TIMIRTTIYAA 89

PHeexiroosi Yesuusa Kaddees

Qayaafa dirssa giddon shilootan aybi hanidee? Son Yesuusa bolli aybi gakkidee?

TIMIRTTIYAA 90

Yesuusi Golggottan Hayqqees

PHilaaxoosi Yesuusa woranaadan azazidoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 91

Yesuusi Hayquwaappe Denddiis

Yesuusa worido gallassaappe kaalliya gallasatun hanida maalaaliyaabati aybee?

TIMIRTTIYAA 92

Yesuusi Moliyaa Oyqqiyaageetussi Qoncciis

Eti siyanaadan i ay oottii?

TIMIRTTIYAA 93

Yesuusi Simmidi Saluwaa Bees

SHin baanaappe kase, i ba erissiyo ashkkarata keehi gitabaa azaziis.