Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 78

Yesuusi Kawotettaa Mishiraachuwaa Sabbakees

Yesuusi Kawotettaa Mishiraachuwaa Sabbakees

Yesuusi xammaqettidi daro takkennan, ‘Xoossaa Kawotettay matattiis’ yaagidi sabbakiyoogaa doommiis. I Galiila biittaaninne Yihudaa biittan ubbasaa biyo wode erissiyo ashkkarati a kaallidi biidosona. Yesuusi ba yelettido katamaa Naazireete simmido wode, i Ayhuda woosa keettaa biidi, Isiyaasi xaafido xaaxettida maxaafaa dooyidi, qaalaa xoqqu oottidi hagaa nabbabiis: ‘Mishiraachuwaa yootana mala Yihooway taayyo geeshsha ayyaanaa immiis.’ Hegaa giyoogee woygiyoogee? Hegee asay Yesuusi maalaalissiyaabaa oottishin beˈanawu koyikkokka, i geeshsha ayyaanaa ekkido waanna gaasoy mishiraachuwaa sabbakanaassa giyoogaa. He wode i yootiyoobaa siyiyaageetuyyo, ‘Ha hiraagay hachi polettiis’ yaagiis.

Kaallidi, Yesuusi moliyaa oyqqiya ba oyddu erissiyo ashkkaratuura i gayttido Galiila Abbaa biis. I eta, ‘Tana kaallite; taani inttena asaa oyqqiyoogaa tamaarissana’ yaagidi shoobbiis. Eta sunttay PHeexiroosa, Inddiraasa, Yaaqoobanne Yohaannisa. Eti moliyaa oyqqiyoogaa sohuwaara aggidi a kaallidosona. Eti Galiila biitta ubbaa biidi, Yihoowa Kawotettaabaa sabbakidosona. Eti Ayhuda woosa keettan, giyaaninne ogiyan sabbakidosona. Daro asay eti biyoosaa ubbaa eta kaallidi biis. Sooriyaa biittaa gujjin, Yesuusabaa odoy ubbasaa gakkiis.

Guyyeppe, Yesuusi bana kaalliya amaridaageetuyyo asaa pattanawunne daydanttata kessanawu wolqqaa immiis. Harati aara wogga katamatanne qeeri katamata biidi sabbakidosona. Magddala giyo katamaa Mayraamo, Yohaanonne, Sosino gujjin, ammanettiya keehi daro maccaasatinne harati Yesuusayyoonne a kaalliyaageetuyyo koshshiyaaba kunttidosona.

Yesuusi ba erissiyo ashkkarata loohissi simmidi, sabbakanaadan eta kiittiis. Eti Galiila biittan ubbasaa biishin, hara daroti erissiyo ashkkara gididosonanne xammaqettidosona. Daroti i erissiyo ashkkara gidanawu koyidosona; hegaa gishshawu Yesuusi eta cahaa wodee gakkido kattan leemisiis. I, ‘Kattaa cakkanawu hara oosanchata yeddana mala Yihoowa woossite’ yaagiis. I guyyeppe ba erissiyo ashkkaratuppe 70ta dooriis;  dooridi eti Yihudaa biitta ubban sabbakanaadan naaˈˈaa naaˈˈaa kiittiis. Eti Xoossaa Kawotettaabaa asa ubbaa tamaarissidosona. Erissiyo ashkkarati simmidi yiyo wode, hanidabaa Yesuusawu yootanawu yeemottidosona. Sabbakiyo oosuwaa Dabloosi aynne teqqana danddayibeenna.

Yesuusi saluwaa bi simminkka i erissiyo ashkkarati he gita oosuwaa aggennan oottanaagaa yootiis. I etawu, ‘Mishiraachuwaa kumetta saˈan sabbakite. Xoossaa Qaalaabaa asaa tamaarissidi, eta xammaqite’ yaagiis.

“Taani hara kataman de7iya asaukka Xoossaa kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootanau bessees. Aissi giikko, Xoossai tana kiittidoogee hegaassa.”—Luqaasa 4:43