Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 85

Yesuusi Sambbata Gallassi Pattees

Yesuusi Sambbata Gallassi Pattees

Parisaaweti Yesuusa ixxiyo gishshawu, a oyqqanawu gaaso koyidosona. I sahettida asaa sambbata gallassi pattana bessennaagaa eti yootoosona. Yesuusi issi sambbata gallassi ogiyan woossiya qooqe bitaniyaara gayttiis. I ba erissiyo ashkkaratuyyo, ‘Xoossaa wolqqay ha bitaniyaa waati maaddanaakko beˈite’ yaagiis. Yesuusi ba cuchan urqqaa shugissiis; yaatidi hegaa bitaniyaa ayfiyan tiyiis. Yesuusi a, ‘Baada Saliihooma giyo dagattida haattan ne ayfiyaa meecca’ yaagiis. Bitanee hegaa oottiis; oottidi i ba deˈuwan he wode koyro xeelliis.

Asay dagammiis. Eti, ‘Hagee uttidi woossiya bitaneeyye, woy a milatiya hara uree?’ yaagidosona. Bitanee, ‘Taani qooqe gidada yelettida bitaniyaattennee!’ yaagiis. Asay a, ‘Neeni haˈˈi waanada qooqe gidikkii?’ yaagidi oychiis. I aybi hanidaakko etayyo yootin, eti a parisaawetukko efiidosona.

Bitanee Parisaawetussi, ‘Yesuusi urqqaa shugissidi ta ayfiyaa tiyiis; tiyidi baada meecettanaadan tawu yootiis. Taani hegaa oottaas; yaatada haˈˈi xeellana danddayaas’ yaagiis. Parisaaweti, ‘Yesuusi sambbatan pattikko, a wolqqay Xoossaappe gidana danddayenna’ yaagidosona. SHin harati, ‘A wolqqay Xoossaappe gidana xayikko, i mulekka pattana danddayenna’ yaagidosona.

Parisaaweti bitaniyaa aayyiyoonne aawaa xeesidi, ‘Intte naˈay haˈˈi waanidi xeellana  danddayidee?’ yaagidi oychidosona. A aayyiyaanne aaway yayyidosona; ayssi giikko, Parisaaweti Yesuusa ammaniya oonanne Ayhuda woosa keettaappe kessanaagaa yooti uttidosona. Yaatiyo gishshawu eti, ‘Nuuni erokko. A oychite’ yaagidosona. Bitanee, ‘Taani eriyo ubbabaa intteyyo yootaas. Intte tana aggennan ixxidi oychiyoy aybissee?’ yaagana gakkanaassi, Parisaaweti a hara oyshata oychidosona. Parisaaweti hanqqettidi a kare kessidosona.

Yesuusi he bitaniyaa demmidi, ‘Neeni Masiyaa ammanay?’ yaagidi oychiis. Bitanee, ‘I oonakka taani erikko, a ammanana’ yaagiis. Yesuusi, ‘Taani Masiyaa’ yaagiis. Yesuusi yaagidoogee kehatetta gidennee? I bitaniyaa pattiyoogaa xalla gidennan, bitanee ammananaadankka maaddiis.

“Xoossaa maxaafata woi a wolqqaa intte erenna gishshau baleeta.”—Maatiyoosa 22:29