Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 74

Yesuusi Mase Gidiis

Yesuusi Mase Gidiis

JYohaannisi, ‘Taappe aadhiyaagee yiiddi deˈees’ yaagidi sabbakiis. Yesuusi bawu layttay 30 heera gidido wode, Galiilappe Yohaannisi asaa xammaqiyo, Yorddaanoosa SHaafaa yiis. Yesuusi bana Yohaannisi xammaqanaadan koyiis; shin Yohaannisi, ‘Taani nena xammaqana koshshenna. Neeni tana xammaqana koshshees’ yaagiis. Yesuusi Yohaannisawu, ‘Neeni tana xammaqanaadan Yihooway koyees’ yaagiis. Yaatiyo gishshawu eti Yorddaanoosa SHaafaa gelidosona; gelin Yohaannisi Yesuusa muumeera haattan muukkiis.

Yesuusi haattaappe kiyidoogaappe guyyiyan woossiis. I woossiyo wode, saloy dooyettin, Xoossaa ayyaanay haraphedan a bolli wodhiis. Hegaappe guyyiyan Yihooway saluwaappe hagaadan giis: “Taani siiqiyo ta Na7ai nena; tana nebai ufaissees.”

Yihoowa ayyaanay Yesuusa bolli wodhido wode, i Kiristtoosa woy Mase gidiis. Yesuusi i saˈan oottanaadan Yihooway kiittido oosuwaa oottiyoogaa doommana.

Yesuusi xammaqetti simmidi sohuwaara bazzo biidi, 40 gallassaa yan takkiis. I simmiyo wode, Yohaannisa beˈanawu biis. Yesuusi akko yiido wode, Yohaannisi, ‘Xoossaa dorssay, saˈaa nagaraa xayssiyaagee, hageeho!’ yaagiis. Yaagidi, Yohaannisi Yesuusi Mase gidiyoogaa asay eranaadan oottiis. Yesuusi bazzon deˈiyo wode a aybi gakkidaakko neeni eray? Ane beˈoos.

“Saluwaappe, ‘Taani siiqiyo ta Na7ai nena; tana nebai ufaissees’ yaagiya qaalai yiis.”—Marqqoosa 1:11