Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 79

Yesuusi Maalaaliya Darobaa Oottees

Yesuusi Maalaaliya Darobaa Oottees

JYesuusi Xoossaa Kawotettaa mishiraachuwaa sabbakanawu saˈaa yiis. Yihooway immido geeshsha ayyaanan Yesuusi maalaaliyaabaa oottiyoogan, i Kawo gididi oottanabaa bessiis. I hargge ubbaappe pattana danddayees. I biidosaa ubban, maaduwaa demmanawu akko yiida sahettida asaa ubbaa pattiis. Qooqeti xeellana danddayidosona, tulleti siyana danddayidosona, tohoy silidoogeeti heemettana danddayidosona; qassi iita ayyaanan oyqettidaageeti laˈa kiyidosona. Eti a afalaa macaraa xallaa bochikkokka paxoosona. Yesuusi biyo soho ubban asay a kaalliis. Yesuusi barkka takkanawu koyiyo wodekka, i oonanne mule guyye zaaribeenna.

Issi wode, asay bollay silido bitaniyaa Yesuusi deˈiyo keetti ekki yiis. SHin asay keettaa kumido gishshawu, eti gelana danddayibookkona. Hegaa gishshawu, eti kaaraa lukkidi bitaniyaa duge yeddidi Yesuusa sinttan wottidosona. He wode Yesuusi bitaniyaa, ‘Dendda eqqada hemetta’ yaagiis. I denddidi hemettin, asay garamettiis.

Haroode, Yesuusi issi qeeri katamaa geliyo wode, inchirichay oyqqido tammu asati haahuwan eqqidi, bantta qaalaa xoqqu oottidi, ‘Yesuusaa, nuna maadda!’ yaagidosona. He wode inchirichay oyqqido uri hara asaa mati shiiqenna. Inchirichay oyqqido uri paxi simmidi oottanabaa Yihoowa Higgee yootiyoogaadan, he asati beeta maqidasiyaa baanaadan Yesuusi etawu yootiis. Eti yaa biiddi ogiyan paxidosona.  Inchirichay oyqqidoogeetuppe issoy i paxidoogaa akeekidi, Yesuusa galatanawunne Xoossaa sabbanawu guyye simmiis. Tammatuppe he issuwaa xallay Yesuusa galatiis.

Harggee 12 laytti qohido issi maccaasiyaa paxanawu keehi koyaasu. A asaa gidduwaara Yesuusakko yaada, a afalaa bochaasu. Sohuwaara a paxaasu. Yaanin, Yesuusi, “Tana bochchidai oonee?” yaagidi oychiis. Maccaasiyaa yayyaasu; shin a sintti yaada, ayyo tumaa yootaasu. Yesuusi o, ‘Ta naˈee, saro ba’ giidi minttettiis.

Yaaˈiroosa giyo halaqay Yesuusa, ‘Ta soo hindda! Ta guutta naˈiyaa keehi sahettaasu’ yaagidi woossiis. SHin Yesuusi Yaaˈiroosa soo gakkanaappe kase naˈiyaa hayqqaasu. Yesuusi yaa gakkido wode, so asaara yeekkanawu yiida daro asaa i beˈiis. Yesuusi etayyo, ‘Yeekkoppite; a xiskkaasu’ yaagiis. He wode naˈee kushiyaa oyqqidi i, “Na7ee, dendda!” yaagiis. A sohuwaara denddaasu; i aawaynne aayyiyaa iyyo miyoobaa immanaadan Yesuusi yootiis. I aawaynne aayyiyaa ay keesaa ufayttidaakko qoppa!

‘Xoossay Naazireeta Yesuusa geeshsha ayyaanaaninne wolqqan tiyiis; Xoossay aara deˈiyo gishshawu, loˈˈobaa i oottiiddinne xalahe halaqaassi haarettida ubbaa pattiiddi yuuyiis.’—Oosuwaa 10:38