Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 80

Yesuusi Tammanne Naaˈˈu Kiitettidaageeta Doorees

Yesuusi Tammanne Naaˈˈu Kiitettidaageeta Doorees

Yesuusi issi layttanne bagga gidiyaagaa sabbaki simmidi, issi gitabaa kuuyana hanees. I banaara oottanawu oona dooranee? Kiristtaane gubaaˈiyaa kaalettanawu i oona loohissanee? Yesuusi hegaa kuuyanawu Yihoowa kaaletuwaa koyiis. Hegaa gishshawu, i barkka issi deriyaa biidi kumetta qammaa woossiis. Wonttetta gallassi, ba erissiyo ashkkaratuppe amaridaageeta issippe xeesidi kiitettida 12ta dooriis. Eta sunttaappe neeni oogaa hassayay? Eta sunttay PHeexiroosa, Inddiraasa, Yaaqooba, Yohaannisa, Piliphoosa, Barttalamoosa, Toomaasa, Maatiyoosa, Ilppiyoosa naˈaa Yaaqooba, Taaddiyoosa, Simoonanne Asqqorootu Yihudaa.

Inddiraasa, PHeexiroosa, Piliphoosa, Yaaqooba

Tammanne Naaˈˈati Yesuusaara issippe hemettana. I eta loohissi simmidi, eti banttarkka sabbakanaadan kiittiis. Daydanttata kessanaadaaninne sahettida asaa pattanaadan Yihooway etawu wolqqaa immiis.

Yohaannisa, Maatiyoosa, Barttalamoosa, Toomaasa

Yesuusi Tammanne Naaˈˈata ba lagge giidi xeesees; qassi i etan ammanettees. Kiitettidaageeti tamaaribeenna coo asa  giidi Parssaaweti qoppidosona. SHin eti oottiyo oosuwawu Yesuusi eta loohissiis. Yesuusa hayquwaappe kasenne i hayquwaappe denddi simmin deˈiya wodetu mala a deˈuwan keehi gita wodetun eti aara issippe takkidosona. Yesuusadan, Tammanne Naaˈˈatuppe dariya baggay Galiila asa. Etappe issoti issoti machidaageeta.

Ilppiyoosa naˈaa Yaaqooba, Asqqorootu Yihudaa, Taaddiyoosa, Simoona

Kiitettidaageeti balabaa oottiya nagarancha asa. Issi issitoo eti qoppennan haasayidosona; qassi iitabaa kuuyidosona. Eti issi issitoo danddayancha gidibookkona. Ubba qassi eti bantta giddon ooni aadhiyaakko palamettidosona. SHin eti Yihoowa siiqiya loˈˈo asa. Yesuusi saluwaa bi simmin, eti Kiristtaane gubaaˈiyawu koyro yame gididi gitabaa oottana.

“Taani inttena ta laggeta gaas. Aissi giikko, ta Aawaappe siyido ubbabaa taani intteyyo yootaas.”—Yohaannisa 15:15