Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 76

Yesuusi Beeta Maqidasiyaa Geeshshees

Yesuusi Beeta Maqidasiyaa Geeshshees

Yesuusi Yerusalaame biidoy 30 M.Ln ofinttaana. Paasikaa Baalawu daro asay he katamaa yi uttiis. Paasikaa Baalaa bonchiyo wode, beeta maqidasiyan eti mehiyaa yarshshuwaa yarshshoosona. Amarida asay mehiyaa ekki yiis; shin harati Yerusalaameppe shammidosona.

Yesuusi beeta maqidasiyaa geliyo wode, asay mehiyaa yan bayzziyoogaa beˈiis. Eti Yihoowawu goynniyo keettaa banttawu wore demmiyo soho oottidosona! Yesuusi waatidee? I golaa xurqqayyiyaa dooqqidi, dorssaanne miizzaa beeta maqidasiyaappe kare kessidi yedettiis. I miishshaa laammiyaageetu xarapheezaa  aatti yeggidi, eta santtimeta saˈan laaliis. Yesuusi haraphiyaa bayzziyaageeta hagaadan giis: ‘Ha harapheta hagaappe kessite; ta Aawaa keettaa zalˈˈe soho oottoppite!’

Yesuusi oottidoban beeta maqidasiyan deˈiya asay garamettiis. I erissiyo ashkkarati Masiyaa xeelliyaagan odettida, ‘Taani Yihoowa keettawu keehi mishettana’ yaagiya hiraagaa hassayidosona.

Takkidi, 33 M.Ln, Yesuusi beeta maqidasiyaa naaˈˈanttuwaa geeshshiis. I ba Aawaa keettaa bonchissennabaa ooninne oottennaadan diggiis.

“Xoossaassinne miishshaassi haarettanau danddayekketa.”—Luqaasa 16:13