Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 86

Yesuusi Alˈˈaazara Hayquwaappe Denttees

Yesuusi Alˈˈaazara Hayquwaappe Denttees

Biitaaniyaa giyo kataman Yesuusawu heezzu mata laggeti deˈoosona. Eti Alˈˈaazaranne a naaˈˈu michontta, Marttonne Mayraamo. Issi gallassi, Yesuusi Yorddaanoosa shaafaappe hefinttan deˈishin Marttanne Mayraama, ‘Alˈˈaazari keehi harggees. Hayyanaa eesuwan ya’ yaagidi akko kiittidosona. SHin Yesuusi sohuwaara bibeenna. I hara naaˈˈu gallassaa takkidi ba erissiyo ashkkaratuyyo, ‘Ane Biitaaniyaa boos. Alˈˈaazari xiskkidaagaa denttanawu taani bays’ yaagiis. Kiitettidaageeti, ‘Alˈˈaazari xiskkikko, hegee i paxanaadan maaddana’ yaagidosona. Hegaa gishshawu, Yesuusi etayyo geeshshidi, ‘Alˈˈaazari hayqqiis’ yaagiis.

Yesuusi Biitaaniyaa gakkiyo wode, Alˈˈaazari moogettoosappe oyddu gallassa gidiis. Marttonne Mayraamo minttettanawu daro asay yiis. Martta Yesuusi yiidoogaa siyido wode, aara gayttanawu eesotada kiyaasu. A, “Godau, neeni hagan de7idabaa gidiyaakko, ta ishai haiqqenna” yaagaasu. Yesuusi iyyo, ‘Ne ishay hayquwaappe denddana. Marttee, neeni hagaa ammanay?’ yaagiis. A, ‘Hayquwaappe i denddanaagaa taani ammanays’ yaagaasu. Yesuusi iyyo, “Taani denddonne de7o” yaagiis.

Hegaappe guyyiyan, Martta Mayraamikko baada iyyo, ‘Yesuusi yiis’ yaagaasu. Mayraama Yesuusakko biyo wode, daro asay o kaalliis. A, a tohuwaa bolli kunddaasu; yaatada yeekkiyoogaa aggabeykku. A, ‘Godawu, neeni hagan deˈiyaakko, nu ishay hayqqenna shin!’ yaagaasu. Yesuusi a keehi qohettidoogaa akeekidi, ikka yeekkiyoogaa doommiis. Asay i afuxxiyoogaa beˈidi, ‘Yesuusi Alˈˈaazara ay keena siiqiyaakko beˈite!’ yaagiis. SHin amarida asay, ‘I ba laggiyaa ayssi ashshibeennee?’ yaagidi qoppiis. Hegaappe simmin Yesuusi ay oottanee?

Yesuusi shuchan qumˈˈetti uttida Alˈˈaazara duufuwaakko biis. I, ‘SHuchaa pogite’ yaagiis. Martta, ‘Moogettoosappe oyddu gallassa. Anhay xinqqana’ yaagaasu. SHin, eti shuchaa denttin, Yesuusi hagaadan woossiis: ‘Aawawu, taani giyoogaa neeni siyiyo gishshawu, nena galatays. Neeni ubba wode ta yootiyoogaa siyiyoogaa taani erays; shin ha asay neeni tana kiittidoogaa erana mala, hagaa taani eta gishshawu  ta qaalaa xoqqu oottada haasayays.’ Hegaappe guyyiyan i qaalaa xoqqu oottidi, “Al77aazaraa, haa kiya!” yaagiis. Maalaalissiyaabay haniis: Liinuwaa afalan xaaxetti uttida Alˈˈaazari duufuwaappe kiyiis. Kiyin Yesuusi, “Birshshidi aggi bayite! Bo!” yaagiis.

Hegaa beˈida daro asay Yesuusa ammaniis. SHin issoti issoti Parisaawetukko biidi yootidosona. He wodeppe doommidi, Parisaaweti Alˈˈaazarakka Yesuusakka woranawu koyidosona. He wode kiitettida 12tuppe issoy Yihudaa Asqqorootu giyoogee geeman Parisaawetukko biidi, ‘Taani intte Yesuusa oyqqanaadan maaddikko, taayyo woqqaa qanxxuuteetii?’ yaagidi oychiis. Eti ayyo 30 biraa immanawu maayidosona; qassi Yihuday Yesuusa Parisaawetussi aattidi immanawu injjetiya wodiyaa wochiyoogaa doommiis.

“Ee, nu Xoossai nuna ashshiya Xoossaattennee! Haiquwaappe attiyoi Ubbaa Haariya GODAI ashshiina.”—Mazamure 68:20