Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 83

Yesuusi SHaˈan Qoodettiya Asaa Mizees

Yesuusi SHaˈan Qoodettiya Asaa Mizees

Paasikaa Baalaa 32 M.Ln bonchanaappe guuttaa kasetidi, kiitettidaageeti sabbakanawu biidosaappe simmidosona. Eti daafurido gishshawu, shemppanaadan Yesuusi eta Beetasayda giyo katamaa wolwoluwan efiis. SHin wolwoloy haattaa dooni matido wode, Yesuusi shaˈan qoodettiya asay yan banttana kaalliyoogaa beˈiis. Yesuusi ba kiittidoogeetu xallaara takkana koyikkokka, i asaa kehatettan mokkiis. I sahettidaageeta pattiis; qassi eta tamaarissiyoogaa doommiis. Gallassa kumettaa, Yesuusi eta Xoossaa Kawotettaabaa tamaarissiis. Saˈay omariyo wode, Yesuusi kiittidoogeeti akko yiidi, ‘Asay namisettiis. Eti banttawu miyoobaa demmana mala eta yedda’ yaagidosona.

Yesuusi, ‘Eti baana koshshenna. Etawu miyoobaa hagan immite’ yaagiis. Kiitettidaageeti, ‘Nuuni biidi etawu qumaa shammanaadan koyay?’ yaagidi oychidosona. Kiitettidaageetuppe issoy Piliphoosi, ‘Nuuyyo daro miishshay deˈiyaakkokka, ha daro asawu gidiya oyttaa shammana danddayokko’ yaagiis.

Yesuusi, ‘Nuuyyo ay keena qumay deˈii?’ yaagidi oychiis. Inddiraasi, ‘Nuuyyo ichashu oyttaynne naaˈˈu guutta molee deˈees. Hagee gidenna’ yaagiis. Yesuusi, ‘He oyttaanne moliyaa tawu haa ekki ehiite’ yaagiis. I ishatamu ishatamu asaynne xeetu xeetu asay citan citan maatan uttanaadan yootiis. Yesuusi oyttaanne moliyaa oyqqidi, saluwaa pude xeellidi woossiis. Yaatidi i kiitettidaageetuyyo qumaa immiis; immin eti hegaa asawu aattidosona. Maccaasaanne naata  paydennan, 5,000 attuma asay kallana gakkanaassi miis. Hegaappe simmin, kiitettidaageeti aybinne moorettennaadan asay miishin attida xarzzaa shiishshidosona. Hegee 12 samppaa kumiis! Hagee keehi maalaaliyaaba.

Asay keehi maalaalettidi, Yesuusa bantta kawo oottanawu koyidosona. SHin Yihooway Yesuusa kawo oottanawu keerido wodee gakkibeennaagaa Yesuusi erees. Hegaa gishshawu, i asaa yeddidi, kiitettidaageeti Galiila Abbaappe hefintti pinnana mala yootiis. Eti bantta wolwoluwan gelidosona; qassi Yesuusi barkka deriyaa kiyiis. Aybissi? I ba Aawaa woossanawu wodiyaa koyido gishshataassa. Yesuusayyo oosoy darikkonne, i woossanawu muletoo wodiyaa bazzees.

“Merinaa de7o qumau, taani Asa Na7ai intteyyo immanaagau, oottiteppe attin, samiya qumau oottoppite.”—Yohaannisa 6:27