Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 82

Yesuusi Ba Erissiyo Ashkkarati Waati Woossanaakko Tamaarissees

Yesuusi Ba Erissiyo Ashkkarati Waati Woossanaakko Tamaarissees

Parisaaweti ubbabaa asay garamettanaadan oottoosona. Eti kehabaa oottikko, hara asaa bessanawu oottoosona. Ubba asay eta beˈana mala eti dabaaban woossoosona. Parisaaweti eti hassayiyo adussa woosaa, Ayhuda woosa keettaaninne ogiyan, hara asay siyana danddayiyoosan zaaretti zaarettidi woossoosona. Hegaa gishshawu, Yesuusi hagaadan haasayido wode asay garamettiis: ‘Parisaawetuugaadan woossoppite. Eti bantta haasayaa daroy Xoossaa ufayssiyaabadan qoppoosona; shin i ufayttenna. Woosay neeninne Yihooway eriyooba. Issibaa zaaretta zaarettada biddoppa. Yihooway neessi wozanan siyettiyaabaa neeni ayyo yootanaadan koyees.

‘Neeni hagaadan woossana koshshees: “Saluwan deˈiya nu Aawawu, ne geeshsha sunttay anjjetto. Ne kawotettay yo; ne shenee saluwan  hanidoogaadan, saˈankka hano.”’ Eti issi gallassawu banttawu koshshiya qumaa demmanawu, bantta nagaray atto geetettanaadaaninne banttawu koshshiya harabawu woossana bessiyoogaakka Yesuusi etawu yootiis.

Yesuusi hagaadan giis: ‘Woossiyoogaa mule aggoppa. Loˈˈobaa demmanawu ne Aawa, Yihoowa aggennan woossa. Aawatinne aayoti ubbay bantta naˈawu loˈˈobaa immanawu koyoosona. Ne naˈay nena oytta oychikko, ayyo neeni shuchaa immuutee? I nena mole oychikko, neeni ayyo shooshsha immuutee?’

THegaappe tamaariyoobaa Yesuusi hagaadan yootiis: ‘Neeni ne naatussi loˈˈobaa immiyoogaa erikko, saluwan deˈiya ne Aaway, Yihooway geeshsha ayyaanaa neessi waati darissidi immanddeeshsha! Neeppe koyettiyaabay woossiyoogaa.’ Yesuusa zoriyaa neeni kaallay? Neeni aybawu aybawu woossay?

“Woossite; intte ekkana. Koyite; intte demmana. Kare yiidi xeesite; intteyyo karee dooyettana.”—Maatiyoosa 7:7