Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 81

Deriyaa Bolla Timirttiyaa

Deriyaa Bolla Timirttiyaa

Kiitettidaageeta 12ta doori simmidi, Yesuusi deriyan daro asay shiiqido sohuwaa duge wodhiis. Eti Galiilappe, Yihudaappe, Xiiroosappe, Sidoonappe, Sooriyaappenne Yorddaanoosappe hefinttan deˈiya biittaappe yiidosona. Eti sahuwaaninne daydanttay oyqqin waayettiya amarida asaa ekki yiidosona. Yesuusi eta ubbaa pattiis. He wode i deriyan uttidi yootiyoogaa doommiis. Nuuni Xoossaa Dabbo gidanawu koyikko, ay oottana bessiyaakko i yootiis. Nuussi Yihooway koshshiyoogaa akeekananne a siiqiyoogaa tamaarana bessees. Gidoppe attin, nuuni hara asaa siiqana xayikko, Xoossaa siiqana danddayokko. Nuuni nu morkketa gujjin, ubba asawu suurebaa oottananne keha gidana bessees.

Yesuusi hagaadan giis: ‘Neeni ne laggetu xallaa siiqiyoogee gidenna. Neeni ne morkketa siiqananne asawu wozanappe atto gaana koshshees. Issi uri ne bolli lanccikko, sohuwaara akko baada maarotaa oycha. Harati nena oyqqanaadan neeni koyiyo ogiyan eta oyqqa.’

 Aquwaabaa xeelliyaagankka Yesuusi asaa loˈˈo zoriyaa zoriis. I hagaadan giis: ‘Daro miishshay deˈiyoogaa gidiyoogaappe Yihoowa dabbo gidiyoogee keehi koshshiyaaba. Ne miishshaa kaysoy wuuqqana danddayees; shin Yihoowaara ne dabbotido dabbotaa ooninne wuuqqana danddayenna. Ne maanabaassi, uyanabaassi woy maayanabaassi hirggiyoogaa agga. Kafota xeella. Xoossay eta ubbatoo mizees. Hirggiyoogee ne deˈuwaa bolli issi gallassaanne gujjenna. Neessi koshshiyaabaa Yihooway eriyoogaa hassaya.’

Ooninne Yesuusaagaadan haasayin asay siyi erenna. Eta haymaanootiyaa kaalettiyaageeti hegaabaa eta tamaarissi erokkona. Yesuusi gita asttamaare gididoy aybissee? I tamaarissido ubbabay Yihoowappe yiidaba gidiyo gishshataassa.

“Taani ashkkenne wozanappe kauyyiyaagaa gidido gishshau, ta qambbaran waaxettite; taappe tamaarite; intte shemppuwaukka intte shemppo demmana.”—Maatiyoosa 11:29