Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 75

Dabloosi Yesuusa Paacciis

Dabloosi Yesuusa Paacciis

Yesuusi xammaqetti simmin, geeshsha ayyaanay a bazzo kaalettiis. I 40 gallassawu aynne mibeenna gishshawu, keehi namisettiis. He wode Dabloosi Yesuusa paaccanawu yiidi ayyo, ‘Neeni Xoossaa Naˈa gidikko, ane ha shuchati oytta gidana mala azaza’ yaagiis. SHin Yesuusi Geeshsha Maxaafaappe hagaadan giidi zaariis: ‘Deˈanawu qumaappe aadhiyaabay koshshiyoogee odettiis. Yihooway yootiyo qaala ubbaa neeni siyana koshshees.’

Kaallidi, Dabloosi Yesuusa hagaadan giidi paacciis: ‘Neeni Xoossaa Naˈaa gidikko, beeta maqidasiyaa xeeraappe ane duge guppa. Xoossay ba kiitanchata neeyyo azazanaagee odettiis. SHin Yesuusi haranttuwaa Geeshsha Maxaafaappe hagaadan zaariis: ‘Yihoowa paaccoppa geetettiis.’

Hegaappe guyyiyan, Seexaanay Yesuusa saˈan deˈiya kawotetta ubbaa, qassi eta aquwaanne eta bonchchuwaa bessiis; bessidi, ‘Neeni taayyo issitoo xalla goynnikko, taani ha kawotetta ubbaanne eta bonchuwaa neeyyo immana’ yaagiis. SHin, Yesuusi, ‘Laa ha Seexaanawu haakka; Yihoowa xalaalawu goynna geetettiis’ yaagiis.

Hegaappe guyyiyan Dabloosi biis; bin kiitanchati yiidi Yesuusi maanaadan qumaa immidosona. He wodeppe doommidi, Yesuusi Kawotettaa mishiraachuwaa sabbakiis. I he oosuwaa oottanawu saˈaa kiitettiis. Asay Yesuusi tamaarissiyoobaa dosiyo gishshawu, eti i biyo ubbasaa a kaallidi biidosona.

“[Dabloosi] wordduwaa haasayiyo wode, baappe haasayees; aissi giikko, i worddanchchanne qassi wordduwaukka aawa.”—Yohaannisa 8:44