Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

SHaaho 12 Erissuwaa

SHaaho 12 Erissuwaa

Yesuusi saluwaa Kawotettaabaa asaa tamaarissiis. I Xoossaa sunttay geeyana, a Kawotettay yaananne a shenee saˈan hanana mala woossanaadankka eta tamaarissiis. Neeni aawa woy aayo gidikko, ha woosay nuna goˈˈiyoobaa ne naˈˈawu yoota. Yesuusi i ammanettennaadan Seexaanay oottanawu malin eqettiis. I ba kiittidoogeeta doorin, eti Kawotettan gitabaa oottiya, hegawu koyro yame gididosona. Yesuusi tumu goynuwawu mishettiyoogaa akeeka. I harata maaddanawu koyido gishshawu, sahettidaageeta pattiis, namisettidaageeta miziis, hayqqidaageetakka denttiis. Ha maalaalissiya ubbaban, Kawotettay asawu oottanabaa i bessiis.

HA SHAAHUWAN

TIMIRTTIYAA 74

Yesuusi Mase Gidiis

Yohaannisi Yesuusa Xoossaa Dorssaa giidoogee woygiyoogee?

TIMIRTTIYAA 75

Dabloosi Yesuusa Paacciis

Dabloosi Yesuusa heezzutoo paacciis. Heezzu paaceti aybee? Yesuusi waatidee?

TIMIRTTIYAA 76

Yesuusi Beeta Maqidasiyaa Geeshshees

Yesuusi beeta maqidasiyaappe mehiyaa kessidi yedettidoynne miishshaa laammiyaageetu xarapheezaa aatti yeggidoy aybissee?

TIMIRTTIYAA 77

Haattaa Ollaa Matan Gayttida Maccaasiyo

Samaariyaa biittaa maccaasiyaa Yesuusi o haasayissin garamettaasu. Aybissi? Yesuusi hara oossinne yootibeennabaa iyyo ay odidee?

TIMIRTTIYAA 78

Yesuusi Kawotettaa Mishiraachuwaa Sabbakees

Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuppe amaridaageeta “asa oyqqiyaageeta” gidanaadan shoobbees. Guyyeppe, i bana kaalliya 70ti mishiraachuwaa sabbakanaadan loohissees.

TIMIRTTIYAA 79

Yesuusi Maalaaliya Darobaa Oottees

Yesuusi biidosaa ubban, maaduwaa demmanawu akko yiida sahettida asaa ubbaa pattees. I ubba qassi guutta naˈiyookka hayquwaappe denttiis.

TIMIRTTIYAA 80

Yesuusi Tammanne Naaˈˈu Kiitettidaageeta Doorees

I eti ay oottanaadan dooridee? Eta sunttaa neeni hassayay?

TIMIRTTIYAA 70

Deriyaa Bolla Timirttiyaa

Yesuusi shiiqida daro asaa maaddiya timirttiyaa tamaarissees.

TIMIRTTIYAA 82

Yesuusi Ba Erissiyo Ashkkarati Waati Woossanaakko Tamaarissees

Aggennan woossanaadan ba erissiyo ashkkaratussi Yesuusi ay yootidee?

TIMIRTTIYAA 83

Yesuusi SHaˈan Qoodettiya Asaa Mizees

Ha maalaalissiyaabaappe Yihoowabaanne Yesuusabaa nuuni ay tamaariyoo?

TIMIRTTIYAA 84

Yesuusi Haattaa Bolli Hemettees

He maalaalissiyaabaa beˈido wode kiitettidaageetussi aybi siyettidaakko qoppana danddayay?

TIMIRTTIYAA 85

Yesuusi Sambbata Gallassi Pattees

I oottiyooban ubba asay ufayttennay aybissee?

Yesuusi Alˈˈaazara Hayquwaappe Denttees

Mayraama yeekkiyoogaa Yesuusi beˈidi, ikka yeekkiyoogaa doommees. SHin eta afuttay sohuwaara ufayssawu laamettana.