Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 71

Yihooway Yesuusa Naagiis

Yihooway Yesuusa Naagiis

Israaˈeelappe arshsho baggan deˈiya asay bana xoolinttetti kaalettana danddayoosona giidi ammanees. Issi gallassi qammi, Arshsho baggappe amarida asati xoolintte milatiya, keehi pooˈiyaabay saluwan biishin beˈidosona; beˈidi hegaa kaallidosona. Xoolintte milatiyaabay eta Yerusalaame kaalettiis. Eti hagaadan asaa oychidosona: ‘Ayhuda kawo gidana naˈay awan deˈii? Nuuni a sinttan gulbbatanawu yiida.’

Yerusalaame kawoy Heeroodisi ooratta kawuwaabaa siyido wode, keehi hirggiis. I qeese halaqata, ‘Ha kawoy awan yelettana giidi qoppeetii?’ yaagidi oychiis. Eti ayyo, ‘I Beetaliheeme kataman yelettanaagaa hananabaa yootiyaageeti odidosona’ yaagidosona. Hegaa gishshawu, Heeroodisi Arshsho baggappe yiida he asata xeesidi etayyo hagaadan giis: ‘Beetaliheeme biidi he naˈaa demmite. Yaatidi taakko yiidi i awan deˈiyaakko taassi yootite. Taanikka a sinttan gulbbatana koyays.’ SHin hegee worddo.

Xoolintte milatiyaabay haranttuwaa biyoogaa doommiis. He asati hegaa kaallidi Beetaliheeme gakkanassi biidosona. Xoolintte milatiyaabay issi keettaa gakkidi eqqin, asati soo gelidosona. Eti Yesuusa a aayee Mayraamiira demmidosona. Eti naˈaa sinttan gulbbatidosona; qassi worqqaa, bootta ixaanaanne karbbiyaa imotaa imidosona. Yesuusa koyanaadan ha asata tumuppe Yihooway kiittidee? CHii.

He galla qammi, aymuwan Yihooway Yooseefa hagaadan giis: ‘Heeroodisi Yesuusa woranawu koyees. Ne machiyoonne ne naˈaa ekkada Gibxxe biitti baqata. Taani, “Hirggissiyaabi baawa simma” gaana gakkanaassi, yan uttaashsha.’ Sohuwaara, Yooseefinne a soo asay Gibxxe biis.

Yihooway Arshsho baggappe yiida asatuyyo eti Heeroodisakko simmana koshshennaagaa yootiis. Heeroodisi eti guyye simmibeennaagaa erido wode, keehi hanqqettiis. I Yesuusa demmana danddayenna gishshawu, Beetaliheemen Yesuusi yeletiyo wode  yelettida guutta attuma naata ubbaa woranaadan azaziis. SHin Yesuusi haahosan Gibxxen deˈiyo gishshawu, attiis.

Guyyeppe, Heeroodisi hayqqiis. Yihooway Yooseefassi, ‘Hirggissiyaabi baynna gishshawu, neeni haˈˈi guyye simma’ yaagiis. Yooseefi, Mayraamanne Yesuusi Israaˈeela biitti simmidosona; simmidi Naazireete kataman deˈidosona.

‘Ta doonaappe kiyiya qaalaykka hegaa mala. Qassi i taani kiittidoogaa oottana.’—Isiyaasa 55:11