Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 70

Kiitanchati Yesuusi Yelettidoogaa Odidosona

Kiitanchati Yesuusi Yelettidoogaa Odidosona

Roome Biittaa Kawoy Awugisxxoos Qeesaari Ayhuda asa ubbay bantta yelettido katamaa biidi xaafettana mala azaziis. Hegaa gishshawu, Yooseefinne Mayraama Yooseefantta soo asay yiido Beetaliheeme giyo katamaa biidosona. He wode Mayraama naˈa yeliyo wodee matiis.

Eti Beetaliheeme gakkiyo wode, aqana danddayiyo sohoy mehee aqiyoosaa xalla. Mayraama ba naˈaa Yesuusa yelidoy hegaana. A shugo maayuwan naˈaa xaaxada qoriyan loddan zinˈˈissaasu.

Beetaliheeme matan, amarida henttanchati he wode bantta dorssaa wudiyaa heemmiiddi qammi karen aqoosona. Eti akeekennan, issi kiitanchay eta sinttan eqqin, eta yuushuwan Yihoowa bonchuwaa pooˈoy pooˈiis. Henttanchati yayyido gishshawu kiitanchay hagaadan  giis: ‘Yayyoppite. Taani ufayssiyaabaa odanawu yaas. Hachi Beetaliheemen Masee yelettiis.’ He wode sohuwaara, saluwan daro kiitanchchati beettidi, ‘Saluwan deˈiya Xoossaassi bonchoy gido. Saˈan sarotettay gido’ yaagidosona. Hegaappe guyyiyan, kiitanchati biidosona. Henttanchati waatidonaa?

Heemmiyaageeti issoy issuwawu, ‘Ane haˈˈi sohuwaara Beetaliheeme boos’ yaagidosona. Eti eesuwan biidi, Mayraamanne Yooseefi bantta gacino naˈaara mehee aqiyoosan deˈiyaageetuura gayttidosona.

Kiitanchay henttanchatussi odidobaa siyida ubbay maalaalettiis. Mayraama kiitanchati yootidobaa loytta qoppido gishshawu, hegaa mule dogabeykku. Henttanchati beˈidonne siyido ubbabawu Yihoowa galatiiddi, bantta wudiyaakko guyye biidosona.

“Taani Xoossaa matappe yaada hagan de7ais. Tana i kiittidoogaappe attin, taani ta shenen yabeikke.”—Yohaannisa 8:42