Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 72

Yelaga Yesuusa

Yelaga Yesuusa

Yooseefinne Mayraama Yesuusaaranne hara bantta attuma naatuuranne macca naatuura Naazireete kataman deˈidosona. Yooseefi anaaxe gididi oottiyoogan so asawu koshshiyaabaa kunttiis; qassi i Yihoowabaanne a Higgiyaa eta tamaarissiis. So asay goynuwawu ubba wode Ayhuda woosa keetti bees; qassi layttan layttan Paasikaa Baalaa bonchanawu Yerusalaame bees.

WYesuusayyo layttay 12 gidiyo wode, eta soo asay haroodeegaadan adussa ogiyaa Yerusalaame biis. Paasikaa Baalaa bonchanawu yiida asay kataman kumiis. Hegaappe guyyiyan, Yooseefinne Mayraama eti Yesuusi ogiyaa asaara issippe deˈees gi qoppidi, bantta soo biyoogaa doommidosona. SHin eti a bantta dabbotu giddon koyidi, demmana danddayibookkona.

Eti Yerusalaame guyye simmidi bantta naˈaa heezzu gallassawu koyidosona. Wurssettan, eti beeta maqidasiyaa biidosona. Yesuusi asttamaaretuppe loytti siyiiddinne eta oychiiddi eta giddon uttiis.  Asttamaareti Yesuusaban keehi garamettidi, a oyshaa oychiyoogaa doommidosona. Qassi eti a zaaruwan maalaalettidosona. I Yihoowa Higgiyaa eriyoogaa eti akeekidosona.

Yooseefinne Mayraama keehi hirggidosona. Hegaa gishshawu Mayraama, ‘Ta naˈawu, nuuni nena ubbasan koyida! Neeni awu baadii?’ yaagaasu. Yesuusi, ‘Taani hagan ta Aawaa keettan deˈanawu bessiyoogaa erekketii?’ yaagiis.

Yesuusi ba aawaaranne aayeera Naazireeten deˈiya bantta soo biis. Yesuusi anaaxe gididi waati oottanaakko Yooseefi tamaarissiis. Yesuusi yelagatettan ay mala asa gaada neeni qoppay? Yesuusi diccido wode, kaseegaappe aadhida erancha gididi, Xoossaaninne asan sabettiis.

“Abeet ta Xoossau, taani neeni koyiyoogaa oottanau dosais; ne higgee ta wozanaa giddon de7ees.”—Mazamure 40:8