Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 73

Yohaannisi Ogiyaa Giigissiis

Yohaannisi Ogiyaa Giigissiis

Zakkaariyaasanne Elssaabeexi naˈay Yohaannisi diccidi hananabaa yootiyaagaa gidiis. Yihooway Yohaannisi yaana Masiyaabaa asaa tamaarissanaadan oottiis. SHin Yohaannisi Ayhuda woosa keettatun woy katamatun tamaarissennan aggidi, bazzuwan sabbakiis. Asay Yerusalaameppenne Yihudaa biitta ubbaappe Yohaannisappe tamaaranawu yiis. Eti Xoossaa ufayssanawu koyikko, iitabaa oottiyoogaa aggana koshshiyoogaa i eta tamaarissiis. Yohaannisi yootiyoogaa siyi simmidi, daroti bantta nagaraappe simmidosona, qassi Yohaannisi Yorddaanoosa SHaafan eta xammaqiis.

Yohaannisi ishalo deˈo deˈibeenna. I gaameelaa ikisiyan dadettida maayuwaa maayiis; qassi booliyaanne degeeraa eessaa miis. Asay Yohaannisabaa eranawu keehi koyiis. Haray atto, otorettiya Parisaawetinne Saaduqaawetikka a beˈanawu yiidosona. Yohaannisi etayyo hagaadan giis: ‘Intte intte ogiyaa suurissananne nagaraappe simmana koshshees. Intte inttena Abrahaama naata giyo gishsha xallawu intte dumma giidi qoppoppite. Hegaa giyoogee intte Xoossaa naata giyoogaa gidenna.’

Daroti Yohaannisakko yiidi, ‘Nuuni Xoossaa ufayssanawu ay oottana koshshii?’ yaagidi oychidosona. Yohaannisi Ayhudatuyyo, ‘Intteyyo naaˈˈu qolee deˈikko, hegaappe issuwaa qolee koshshiyo urawu immite’ yaagiis. I hegaadan yootidoy aybissakko eray? I ba erissiyo ashkkarati Xoossaa ufayssanawu asaa siiqana koshshiyoogaa eranaadan koyido gishshataassa.

Yohaannisi qaraxaa shiishshiyaageeta, ‘Tumabaa haasayite; qassi oonanne cimmoppite’ yaagiis. I wotaaddarata, ‘Mattaayiyaa ekkoppite, woy worddobaa yootoppite’ yaagiis.

 Qeesetinne Leewatikka Yohaannisakko yiidi, ‘Neeni oonee? Ubba asay hegaa eranawu koyees’ yaagidi oychidosona. Yohaannisi, ‘Taani hananabaa yootiya Isiyaasi giidoogaadan, asaa Yihoowakko kaalettiya, bazzuwan siyettiya cenggurssaa’ yaagiis.

Yohaannisi eta tamaarissiyoobaa asay dosiis. Yohaannisi Maseeshsha giidi daro asay qoppiis. SHin i etayyo hagaadan giis: ‘Taappe keehi aadhiyaagee yees. Taani a caammaa qashuwaa birshshanawukka bessikke. Taani haattan xammaqays; shin i geeshsha ayyaanan xammaqana.’

“Asai ubbai poo7uwaa baggaara ammanana mala, poo7uwaabaa markkattanau markka gididi yiis.”—Yohaannisa 1:7