Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 69

Gabreeli Mayraamo Haasayissees

Gabreeli Mayraamo Haasayissees

Elssaabeexiyyo Galiilaa biittan Naazireete kataman, Mayraamo giyo yelaga dabbiyaa deˈawusu. Mayraama anaaxiyaa Yooseefawu giiga uttaasu. Elssaabeexa shahaaroosappe usuppun agina gidido wode, kiitanchaa Gabreeli Mayraamiyyo qoncciis. I, ‘Mayraamee, saro. Yihooway nena keehi anjjiis’ yaagiis. Gabreeli yootidobaa a akeekabeykku. He wode i iyyo hagaadan giis: ‘Neeni shahaarada attuma naˈa yelana; a sunttaa Yesuusa yaagada sunttana. I Kawo gididi haarana. A Kawotettay merinawu daana.’

Mayraama, ‘SHin taani geelaˈo. Taani naˈa waata yelana danddayiyaanaa?’ yaagaasu. Gabreeli hagaadan giis: ‘Yihoowayyo danddayettennabi baawa. Geeshsha ayyaanay ne bolli wodhana; wodhin neeni attuma naˈa yelana. Ne dabbiyaa Elssaabeexakka shahaaraasu.’ Yaagin Mayraama, ‘Taani Yihoowa aylliyo. Ne qaalaadan taassi hano’ yaagaasu.

 Mayraama deretiya heeran deˈiya katamaa Elssaabeexo oychanawu baasu. Mayraama o sarotiyo wode, Elssaabeexa ba uluwan naˈay guppiyoogaa akeekaasu. Geeshsha ayyaanay iini kumin, ‘Mayraamee, Yihooway nena anjjiis. Ta Godaa aayyiyaa ta soo yiidoogee taayyo boncho’ yaagaasu. Mayraama, ‘Taani wozanappe Yihoowa galatays’ yaagaasu. Mayraama heezzu agina gidiyaagaa Elssaabeexi matan takkaasu; a hegaappe simmada Naazireete baasu.

Mayraama shahaaridoogaa Yooseefi erido wode, o ekkennan agganawu koyiis. SHin kiitanchay aymuwan aara gayttidi, ‘O ekkanawu yayyoppa. A iitabaa aybanne oottabeykku’ yaagiis. Hegaa gishshawu, Yooseefi Mayraamo macho ootti ekkidi, o ba soo efiis.

“Saluwankka sa7ankka, . . . i ba dosidobaa ubbaa oottees.”—Mazamure 135:6