Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 58

Yerusalaame Katamay Xayiis

Yerusalaame Katamay Xayiis

Yihudaa asay darotoo, Yihoowa aggiisinne eeqatuyyo goynniis. Yihooway daro layttawu eta maaddanawu maliis. I etawu odanawu hananabaa yootiya darota kiittiis; shin eti siyibookkona. Eti hananabaa yootiyaageetu bolli qilliiccidosona. Yihooway eta eeqaa goynuwaa waati xayssidee?

Baabiloona kawoy, Naabukadanaxoori kawotettata kayan kayan xooniis. I koyro Yerusalaame xoonido wode, Kawuwaa Yoˈaakiina, halaqata, olanchatanne kushe hiillanchata oyqqiis; oyqqidi eta ubbaa Baabiloone efiis. I Yihoowa beeta maqidasiyaappe aquwaa ubbaakka efiis. Hegaappe guyyiyan, Naabukadanaxoori Yihudan Sedeqiyaasa kawoyiis.

Koyro heeran, Sedeqiyaasi Naabukadanaxoorassi azazettiis. SHin shooro kawotettatinne wordduwaa hananabaa yootiyaageeti zorin, Sedeqiyaasi Baabiloonetu bolli makkaliis. Ermmaasi, ‘Neeni makkalikko, Yihudan koshay denddana, qassi asay sahettananne hayqqana’ yaagiis.

Hosppun layttaa haari simmidi, Sedeqiyaasi Baabiloonetu bolli makkalanawu qofaa qachiis. I Gibxxe olanchati bana maaddanaadan oychiis. He wode Naabukadanaxoori ba wotaaddarati Yerusalaame olanaadan kiittin, eti katamaa yuushuwan dunkkaanidosona. Ermmaasi Sedeqiyaasassi hagaadan giis: ‘Neeni Baabiloona kawotettawu kushiyaa immikko, neenikka katamaykka attanaagaa Yihooway yootees. SHin neeni kushiyaa immana xayikko, Baabiloona asati Yerusalaame katamaa xuuggidi, nena qashuwawu efaana.’ Sedeqiyaasi, ‘Taani kushiyaa immikke!’ yaagiis.

 Issi layttanne baggaappe guyyiyan, Baabiloona olanchati Yerusalaame dirssaa gimbbiyaa mentti gelidi katamaa xuuggidosona. Eti beeta maqidasiyaa xuuggidosona, daro asaa woridosona, qassi shaˈan qoodettiya asaa qashuwawu efiidosona.

Sedeqiyaasi Yerusalaameppe baqatiis; shin Baabiloona asati a yedettidosona. Eti a Yarkko katamaa matan oyqqidi, Naabukadanaxoorakko ehiidosona. Baabiloona kawoy Sedeqiyaasi xeellishin a attuma naata woriis. Hegaappe guyyiyan, Naabukadanaxoori Sedeqiyaasa ayfeta wooci kessidi, i hayqqana gakkanaassi qasho keettan yeggiis. SHin Yihooway Yihudaa asaayyo, ‘Taani 70 layttaappe guyyiyan, inttena Yerusalaame ehaana’ yaagidi qaalaa geliis.

Omoodettidi Baabiloone biitti biida yelagatu bolli aybi gakkidee? Eti Yihoowayyo ammanettidi deˈanee?

“Godau, Ubbaappe Wolqqaama Xoossau, ne pirddai tumanne xillo!”—Ajjuutaa 16:7