Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 67

Yerusalaame Gimbbiyaa

Yerusalaame Gimbbiyaa

Ane hegaappe amarida layttaa kasetidi hanidabaa beˈoos. Kawuwaa Arxxekssiisa oosanchay Nahimee, Parsse kataman Suusan deˈiya Israaˈeela asa. Nahimiyaa ishay Yihudaappe iita oduwaa ehiidi hagaadan giis: ‘Yerusalaame simmida asay deˈiyo hanotay loˈˈo gidenna. Baabilooneti laalido katamaa gimbbetinne penggeti mule zaaretti keexettibookkona.’ Nahimee yiillotiis. I maaddanawu Yerusalaame baanawu koyido gishshawu, kawoy a yeddanaadan maaddana mala Yihoowa woossiis.

Guyyeppe, Nahimee azzanidoogaa kawoy akeekiis. I, ‘Neeni hagaadan hanin taani mule beˈa erikke. Waanadii?’ yaagiis. Nahimee, ‘Ta katamay Yerusalaamee koletti uttidaashin taani azzanana koshshennee?’ yaagiis. Kawoy, ‘Yaatin, taani neeyyo ay oottanaadan koyay?’ yaagidi oychiis. Sohuwaara, Nahimee cenggurssaa sissennan woossiis. I woossi simmidi, ‘Hayyanaa, katamaa gimbbiyaa zaarada keexxana mala, tana Yerusalaame yeddarkkii’ yaagiis. Kawuwaa Arxxekssiisi Nahimee baanaadan yootiis; qassi kawoy Nahimiyaa ogiyan aybinne bochennaadan injjeyiis. I Nahimiyaa Yihudaa haariyaagaa ootti sunttidi katamaa penggetussi mittaakka ayyo immiis.

Nahimee Yerusalaame gakkido wode, katamaa gimbbeta yuuyidi xeelliis. Hegaappe guyyiyan, i qeesetanne haariyaageeta shiishshidi hagaadan giis: ‘Ha hanotay keehi iita. Nuuni oosuwaa oottana koshshees.’ Asay he qofaa maayiis, maayidi eti gimbbiyaa zaarettidi gimbbiyoogaa doommidosona.

SHin Israaˈeela morkketuppe amaridaageeti hagaadan giidi baceessidosona: ‘Intte gimbbiyo gimbbee worakanay a bolli kiyiyaakkonne wulli aggana.’ Oosanchati he cashshaa siyennan ixxidi aggennan gimbbidosona. Gimbbee pude gujji gujji biisinne keehi minniis.

Morkketi dumma dumma ginaara yiidi asay akeekennan Yerusalaame katamaa qohanawu qofaa qachidosona. Ayhudati eta halchuwaa siyidi yayyidosona. SHin Nahimee, ‘Yayyoppite. Yihooway nunaara deˈees’ yaagiis.  I oosanchata naagiyaageeta wottido gishshawu, morkketi qohibookkona.

Gimbbetunne penggetu oosoy 52 gallassan wuriis. Anjjissiyo gallassawu Nahimee Leewata ubbaa Yerusalaame ehiis. I eta mazamuriyaa yexxiya naaˈˈu citan shaakkiis. Eti Pulttuwaa Penggiyaa baggaara gimbbiyaa bolli kiyidosona; kiyidi baggay issi ginan baggay hara ginan katamaa yuuyidosona. Eti xurumbbaa punniiddi, daalaa qaattiiddinne diittaa diixxiiddi Yihoowayyo yexxidosona. Eti beeta maqidasiyan gayttana gakkanaassi, Iziri issi citaara biis, qassi Nahimee hara citaara biis. Ubba asay, hegeekka attumay, maccaynne naati Yihoowayyo yarshshuwaa yarshshidi ufayttidosona. Eti ufayttidi yexxiyoogaa cenggurssay haahuwan siyettees.

“Nena qohanau oottido ai miishshinne nena qohidi kantti kiyenna.”—Isiyaasa 54:17