Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 61

Eti Goynnibookkona

Eti Goynnibookkona

Naabukadanaxoori misiliyaabaa aymottoosappe guutta wodee aadhin, worqqaappe gita misiliyaa medhiis. I misiliyaa Duura dembban essidi, Sidiraaqa, Misaaqaanne Abddanaaga gujjin, keehi bonchettida asati yaa shiiqanaadan xeesiis. Kawoy hagaadan giis: ‘Malkkataa, diittaanne maazinqqiyaa cenggurssaa siyosaara, misiliyaayyo gufannidi goynnite! Goynnenna oonikka eexxiya itooniyaa taman olettana.’ Heezzu Ibraaweti misiliyawu goynnaneeyye, woy Yihoowa xallawu goynnanee?

Hegaappe guyyiyan muuziqaa kaaˈanaadan kawoy azaziis. Sidiraaqa, Misaaqanne Abddanaagoppe attin, hara ubba asay he misiliyawu goynniis. Amarida asati hegaa beˈidi, kawuwaayyo, ‘Ha heezzu Ibraaweti ne essido misiliyaayyo goynnokkona’ giidosona. Kawoy eta hagaadan giis: ‘Intte misiliyawu goynnana mala haˈˈikka yootays. Intte ixxikko, ta inttena itooniyaa taman olana. Inttena taappe ashshana danddayiya Xoossi baa.’ Eti hagaadan zaaridosona: ‘Nuussi ne wode immana koshshenna. Nu Xoossay nuna ashshana danddayees. Ubba i nuna ashshennaakkokka, misiliyawu goynnokko.’

Naabukadanaxoori keehi hanqqettiis. I ba asati ‘itooniyaa tamaa kaseegaappe laappun kushiyaa aattidi eettanaadan’ yootiis. Yaatidi i ba wotaaddarata, ‘Ha asata qachidi, eta taman olite!’ yaagiis. Tamay keehi eexxiyo gishshawu, wotaaddarati mataa shiiqin eta sohuwaara  wori aggiis. Heezzu Ibraaweti taman olettidosona. SHin Kawoy giddo xeelliyo wode, itooniyaa giddon heezza xalla gidennan, oyddati yaa haa hemettiyaageeta beˈiis. I keehi yayyidi, ‘Nuuni taman olido asati heezza gidokkonaayye? Ta oyddu asata beˈays! Oyddanttoy qassi kiitancha milatees!’ giidi, bana zoriyaageeta oychiis.

Naabukadanaxoori tamaakko guuttaa shiiqidi, ‘Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa ashkkaratoo, haa kiyite!’ yaagiis. Sidiraaqi, Misaaqinne Abddanaagoy tamay aynne qohennan kiyidoogaa beˈidi ubba asay garamettiis. Eta bollay, binnanaynne maayoy aynne xuugettibeenna; qassi tamaa peenoykka eta bollan baawa.

Naabukadanaxoori hagaadan giis: ‘Sidiraaqa, Misaaqanne Abddanaago Xoossay galatetto! I ba kiitanchaa kiittidi, eta ashshiis. Eta Xoossaa mali baawa.’

Heezzu Ibraawetuugaadan, aybi gakkikkonne, Yihoowayyo ammanettanawu murttadii?

“Godaayyo, ne Xoossaayyo goinna; a xalaalau ootta.”—Maatiyoosa 4:10