Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 60

Merinawu Deˈana Kawotettaa

Merinawu Deˈana Kawotettaa

Issi galla qammi, Naabukadanaxoori dumma aymo aymottiis. Hegee keehi qofissin, i xiskkana danddayibeenna. I shareechota xeesidi, ‘Ta aymuwaa tawu yootite’ yaagiis. Eti, ‘Kawuwawu, ne aymuwaa nuuyyo yoota’ yaagidosona. SHin Naabukadanaxoori etayyo, ‘CHii! Ta aymottidobaa intte yootana xayikko, ta inttena worana’ giis. Eti zaaridi, ‘Ne aymottidobaa nuuyyo yootin, nuuni neeyyo birshshana’ giidosona. I, ‘Intte ubbay tana cimmanawu maleeta. Ta aymuwaa tawu yootite!’ yaagiis. Eti ayyo, ‘Hegaa odana danddayiya issi asinne baawa. Ne oyshay danddayettennaba’ giidosona.

Kawoy keehi hanqqettidi he biittaa shareechotanne aadhida erancha ubbata woranaadan azaziis. Daaneeli, Sidiraaqi, Misaaqinne Abddanaagoy etappe amaridaageeta. Daaneeli kawoy guuttaa takkana mala oychiis. Yaatidi, Daaneelinne a laggeti Yihooway maaddana mala woossidosona. Yihooway waatidee?

Ajjuutan, Yihooway Kawuwaa aymuwaa Daaneelawu bessidi, birshshettaakka ayyo yootiis. Wonttetta galla, Daaneeli kawuwaa ashkkaraakko biidi, ‘Aadhida eranchata woroppa. Ta kawuwaa aymuwaa birshshana’ giis. Ashkkaray Daaneela Naabukadanaxoorakko efiis. Daaneeli kawuwaayyo, ‘Xoossay sinttappe hananabaa nena bessiis. Ne aymoy hagaa: Huuphee worqqa, tiraynne kusheti bira, uloynne wodirati nahaase, suylee biratanne tohuwawu yachay baggay birata baggay qassi urqqa gidido gita misiliyaa beˈadasa. Issi shuchay deriyaappe xoqolettidi, he misiliyaa tohuwaa yachaa shociis. He misilee gaacerettin, suullaa carkkoy efiis. He shuchay wogga dere kiyidi, biittaa saˈaa kumiis.’

 Daaneeli hagaadan giis: ‘Ne aymuwaa birshshettay hagaa: Worqqa huuphee ne kawotettaa. Biray neeppe simmin denddana kawotettaa. Kaallidi, kumetta saˈaa haarana, nahaase mala kawotettay denddana. Appe kaalliya kawotettay birata mala mino gidana. Wurssettan, birata malanne urqqa mala gidida, shaahettida kawotettay denddana. Gita dere gidida shuchay Xoossaa Kawotettaa. I kawotettata ubbaa gaacerettidi merinawu daana.’

Naabukadanaxoori Daaneela sinttan somˈˈuwaa biittaa gattidi gufanniis. I, ‘Ne Xoossay ha aymuwaa neessi qonccissiis. A mala Xoossi baawa’ giis. Kawoy Daaneela woriyoogaappe, a Baabiloone awuraajjaa haariyaagaanne aadhida eranchchatu halaqa oottidi sunttiis. Yihooway Daaneela woosaa waati zaaridaakko akeekadii?

“He iita ayyaanati kawota Ibraisxxe qaalan Armmageedoona giyo sohuwaa shiishshidosona.”—Ajjuutaa 16:16