Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 62

Issi Gita Mittan Leemisettida Kawotettaa

Issi Gita Mittan Leemisettida Kawotettaa

Issi galla qammi, Naabukadanaxoori yashshiya aymo aymottiis. I he aymuwaa birshshettaa baassi yootana mala ba aadhida eranchata xeesiis. SHin etappe ooninne a aymuwaa birshshana danddayibeenna. Wurssettan, kawoy Daaneelayyo yootiis.

Naabukadanaxoori Daaneelawu hagaadan giis: ‘Ta aymuwan, taani issi mittaa beˈaas. He mittay xeeray saluwaa gakkiyoogaa keenaa dicciis. Hegee saˈaa gaxaappe gaxaa gakkanaashin beettees. He mittawu loˈˈiya hayttaynne keehi daro ayfee deˈees. Doˈati a kuwan shemppidosona; kafotikka a daashshaa giddon keexxidi deˈidosona. He wode kiitanchay saluwaappe wodhiis. I hagaadan giis: “Ha mittaa qanxxite; a tashiyaa karite. SHin durumaanne a xaphuwaa birataappenne nahaasiyaappe qoxxido sanssalatan qachite. He mittaa wozanay kahay asaagaappe doˈaagawu laamettana. Hegaadan hanidaashin, a bolli laappun layttay wurana. Ubbaappe Xoqqiya Xoossay asaa naatu kawotetta ubbaa haariyoogaanne kawotettaa i ba koyiyo uraassi immana danddayiyoogaa asay ubbay erana.”’

He aymuwaa birshshettay aybakko Yihooway Daaneelawu qonccissiis. Daaneeli aymuwaa birshshettaa akeekido wode, dagammiis. I hagaadan giis: ‘Kawuwawu, ha aymoy ne morkketussi gideerenneeshsha; shin ha aymoy nebaa yootees. Qanxxettiya he gita mittay nena! Kawotettay neeppe ekettana; ekettin neeni bazzo doˈaadan maataa maana. SHin kiitanchay durumaa a xaphuwaara aggiiganaadan yootido gishshawu, ne haranttuwaa kawo gidana.’

Issi layttappe guyyiyan, Naabukadanaxoori ba kawo keettaa bolli dembbayidi keexxidosan hemettiiddi, Baabiloone katamaa nashshees. I, ‘Taani keexxido wolqqaama katamaa beˈite. Taani ay keena gitakko xeellite!’ yaagiis. I haasayiiddi deˈishin, saluwaappe, ‘Naabukadanaxooraa! Haˈˈi ne kawotettay neeppe ekettiis’ yaagiya qaalay yiis.

He wode sohuwaara, Naabukadanaxoora wozanay kahay laamettin, i bazzo doˈa mala gidiis. I ba kawo keettaappe kiyanaadan gooddin, bazzon doˈaara deˈees. Naabukadanaxoora binnaanay argganttaa baalliyaadan aduqqiis; qassi a xugunttaykka kafuwaa xugunttaadan dicciis.

 Laappun layttay aadhi simmin, Naabukadanaxoori paxiis; paxin i Baabiloona kawo gidanaadan Yihooway oottiis. Hegaappe guyyiyan Naabukadanaxoori hagaadan giis: ‘Taani saluwaa Kawuwaa Yihoowa galatays. Yihooway haariyaagaa gidiyoogaa taani haˈˈi eraas. I otorettiyaageeti bantta huuphiyaa kawushshanaadan oottees; qassi i ba koyiyo urawu ooyyoonne kawotettaa immana danddayees.’

“Otoruwaa geeduwaa bashshai kaallees; ayyuwaa geeduwaakka kunddettai kaallees.”—Leemiso 16:18