Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 65

Asttira Ba Asaa Ashshaasu

Asttira Ba Asaa Ashshaasu

Asttira Parsse biittan Suusa kataman deˈida Ayhuda macca naˈa. A Naabukadanaxoori daro layttappe kase, Yerusalaameppe efiido keettaa asaa yeleta. O dichiday i aawaa ishaa Marddikiyoosa; i Parsse Kawuwaa Arxxekssiisa oosancha.

Kawuwaa Arxxekssiisi oorattaa kawiyo kawoyanawu koyiis. A oosanchati Asttiro gujjin, he biittan deˈiya keehi loˈˈiya macca naata ayyo ehiidosona. He ubba macca naatuppe, kawoy Asttiro kawiyo oottanawu dooriis. Marddikiyoosi Asttira Ayhuda asa gidiyoogaa yootennaadan iyyo odiis.

Hamaana giyo otorettiya bitanee halaqatu ubbaa bolli sunttettiis. I ubba asay ba sinttan gulbbatanaadan koyiis. Marddikiyoosi hegaadan oottennan ixxiis; yaatiyo gishshawu Hamaani keehi hanqqettidi a woranawu koyiis. Marddikiyoosi Ayhuda gidiyoogaa Hamaani erido wode, he biittan deˈiya ubba Ayhudata woranawu halchiis. I kawuwawu, ‘Ayhudati iita; neeni eta xayssana koshshees’ yaagiis. Arxxekssiisi, ‘Neeni oottana koshshiyaabaa aybanne ootta’ yaagidi, higgiyaa kessiyo maataa assi immiis. Adaare giyo aginan 13tta gallassi asay Ayhudata ubbaa woranaadan odiya higgiyaa Hamaani kessiis. Yihooway hegaa beˈiiddi dees.

Asttira he higgiyaabaa erukku. Yaatiyo gishshawu Marddikiyoosi he higgiyaa iyyo kiittidi, ‘Baada kawuwaassi yoota’ yaagiis. Asttira hagaadan gaasu: ‘Ooninne shoobettennan kawuwaakko biikko, hayqqana. Kawoy 30 gallassa gidoosappe tana baakko xeesi erenna! SHin taani baana. I kawotaa xamˈˈaa taakko zaarikko, taani paxa attana. I zaarana xayikko, taani hayqqana.’

Asttira kawuwaa dabaabaa baasu. Kawoy o beˈido wode, i ba kawotaa xamˈˈaa ikko zaariis. A akko bin i, ‘Asttiree, taani neeyyo ay oottoo?’ yaagiis. A, ‘Taani  nenanne Hamaana qumaa shoobbanawu koyays’ yaagaasu. Eti miishin, Asttira haranttuwaakka yaanaadan eta shoobbaasu. Haranttuwaa qumaa miyoosan, kawoy zaarettidikka o, ‘Taani neeyyo ay oottoo?’ yaagiis. A, ‘Issi uri tananne ta asaa worees. Hayyanaa nuna ashsha’ yaagaasu. Kawoy, ‘Inttena woranawu koyiyay oonee?’ yaagiis. A, ‘Ha iitaa Hamaana’ yaagaasu. Arxxekssiisi keehi hanqqettidi Hamaana eesuwaara woranaadan azaziis.

SHin ay asinne, haray atto kawoykka, Hamaani kessido higgiyaa shaarana danddayenna. Hegaa gishshawu, kawoy Marddikiyoosa halaqatu bolli sunttiis; sunttidi i ooratta higgiyaa kessanaadan ayyo maataa immiis. Ayhudati banttana qohanawu denddiyaageeta eqettanaadan maaddiya higgiyaa Marddikiyoosi kessiis. Adaare 13tta gallassan, Ayhudati bantta morkketa xoonidosona. He wodeppe doommidi, eti he xoonido gallassaa layttan layttan bonchoosona.

“Deriyaa haariyaageetu sinttaaninne kawotu sinttan ta gishshau intte eqqidi, etassinne Aihuda gidenna asaassi wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootana.”—Maatiyoosa 10:18