Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 66

Iziri Xoossaa Higgiyaa Tamaarissiis

Iziri Xoossaa Higgiyaa Tamaarissiis

Israaˈeelatuppe dariya baggay Yerusalaame simmoosappe 70 gidiya layttay aadhiis; shin amaridaageeti haˈˈikka Parsse Kawotettan dumma dumma heeran deˈoosona. Etappe issoy Yihoowa Higgiyaa tamaarissiya qeesiyaa Izira. Yerusalaamen deˈiya asay Higgiyaa kaallennaagaa Iziri siyiis; siyidi i eta maaddanawu baana koyiis. Parsse Kawoy Arxxekssiisi ayyo hagaadan giis: ‘Xoossay neeni a Higgiyaa tamaarissana mala nena erancha oottiis. Nenaara baanawu koyiya asaa ekkada ba.’ Iziri Yerusalaame guyye baanawu koyiya asaa ubbaa issippe shiishshiis. Eti he adussa ogiyaa saruwan efaanaadan Yihoowa woossi simmidi hemetaa doommidosona.

FOyddu aginappe guyyiyan, eti Yerusalaame gakkidosona. Yan deˈiya halaqati Izirayyo, ‘Israaˈeelati Yihoowawu azazettennan ixxidi eeqawu goynniya maccaasata ekkidosona’ yaagidosona. Iziri waatidee? Iziri asaa sinttan gulbbatidi hagaadan woossiis: ‘Yihoowa, neeni nuuyyo keehi darobaa oottadasa, shin nuuni ne bolli nagaraa oottida.’ Asay nagaraappe simmiis, shin eti haˈˈikka likke gidennabaa oottoosona. He yohuwaa giigissanaadan Iziri cimatanne daannata dooriis. Kaalliya heezzu aginan, Yihoowawu goynnennaageeta yeddidosona.

Tammanne naaˈˈu layttay aadhiis. He wode, Yerusalaame gimbbee zaaretti keexettiis. Iziri Xoossaa Higgiyaa asawu nabbabanawu dabaabaa eta shiishshiis. Iziri maxaafaa dooyin, asay uttosaappe denddiis. I Yihoowa galatin asay ba kushiyaa pude denttidi maayiis. He wode Iziri higgiyaa nabbabidi qonccissin, asay akeekan siyiis. Eti haranttuwaa Yihoowappe haakkidoogaa akeekidi yeekkidosona. Wonttetta gallassi, Iziri etawu Higgiyaa gujjidi nabbabiis. Eti Daase Baalaa mata wode bonchana koshshiyoogaa eridosona. Sohuwaara, eti baalawu giigettiyoogaa doommidosona.

Asay laappun gallassi baalaa bonchidi ufayttiis; qassi kattaa loytti shiishshido gishshawu Yihoowa galatiis.  Yaasu wodiyaappe doommidi hegaa mala Daase Baalay bonchetti erenna. Baalaappe simmin asay shiiqidi hagaadan woossiis: ‘Yihoowa, neeni nuna aylletettaappe kessadasa, bazzuwan mizadasa, qassi nuussi ha loˈˈo biittaa immadasa. SHin nuuni darotoo neessi azazettibookko. Nuussi odana mala neeni hananabaa yootiyaageeta kiittadasa; shin nuuni siyibookko. Gidoppe attin, neeni danddayancha. Neeni Abrahaamawu gelido qaalaa naagadasa. Nuuni neessi azazettanawu haˈˈi qaalaa geloos.’ Eti bantta maachaa xaafidosona; xaafidoogaa bollan halaqati, Leewatinne qeeseti bantta maatafaa wottidosona.

“Anjjettidaageeti Xoossaa qaalaa siyidi, he qaalai azaziyoogaadan oottiyaageeta.”—Luqaasa 11:28