Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 57

Yihooway Ermmaasi Sabbakanaadan Kiittiis

Yihooway Ermmaasi Sabbakanaadan Kiittiis

Ermmaasi Yihudaa asawu hananabaa yootiyaagaa gidanaadan Yihooway dooriis. Ermmaasi asawu sabbakanaadaaninne eti oottiyo iitabaa aggana koshshiyoogaa odana mala Yihooway ayyo yootiis. Ermmaasi, ‘SHin Yihoowa, taani naˈa. Taani asawu waata yootanaakko erikke’ yaagiis. Yihooway ayyo, ‘Yayyoppa. Neeni ay haasayanaakko taani neeyyo odana. Taani nena maaddana’ yaagiis.

Ermmaasi dere cimata shiishshanaadan, qassi eta sinttan gombbuwaa menttidi, ‘Yerusalaama hagaadan meqqana’ gaanaadan Yihooway ayyo yootiis. Yihooway yootidobaa Ermmaasi oottido wode, cimati keehi hanqqettidosona. Paashihuura giyo qeesee Ermmaasa shociis; shocidi lukkido mittan a tohuwaanne kushiyaa gelissidi qachiis. Qamma kumettaa Ermmaasi awanne qaaxxana danddayibeenna. Wonttetta gallassi Paashihuuri a birshshiis. Ermmaasi, ‘Taani hagaa genccada aattana danddayikke. Taani sabbakiyoogaa aggana’ yaagiis. SHin i tumuppe aggidee? CHii. Ermmaasi hegaabaa gujji qoppido wode, i, ‘Yihoowa qaalay ta giddon eexxiya tama mala. Taani sabbakiyoogaa aggana danddayikke’ yaagiis. Ermmaasi asay naagettanaadan yootiyoogaa aggibeenna.

Daro layttay aadhin, Yihudan hara kawoy kawotiis. Qeesetinne wordduwaa hananabaa yootiyaageeti Ermmaasi yootiyoobaa ixxidosona. Eti halaqatuyyo, ‘Ha bitanee hayqqanawu bessees’ yaagidosona. Ermmaasi, ‘Intte tana worikko, intte xillo asa woreeta. Taani yootiyoy Yihoowa qaalaappe attin, taagaa gidenna’ yaagiis. Halaqati hegaa siyidi, ‘Ha bitanee hayqqanawu bessenna!’ yaagidosona.

Ermmaasi sabbakiyoogaa aggibeenna gishshawu, halaqati keehi  hanqqettidosona. Eti Ermmaasa woranawu kawuwaa oychidosona. Eti bantta koyidobaa Ermmaasa bolli oottana danddayiyoogaa Kawoy yootiis. Eti Ermmaasa efiidi, i yan hayqqana gi qoppidi a silimoy deˈiyo ciimma ollan yeggidosona. Ermmaasi he silimuwan muukettiyoogaa doommiis.

He wode kawo keettan oottiya, Abemeleki kawuwaayyo, ‘Halaqati Ermmaasa haatta ollan yeggidosona! Nuuni a yan aggikko, i hayqqana’ yaagiis. Kawoy Abemeleki 30 asaa banaara efiidi, Ermmaasa haattaa ollaappe goochidi kessanaadan yootiis. Ermmaasi sabbakiyoogaa aybinne bana digganaadan oottibeenna; nuuni a mala gidana koshshennee?

“Asai ubbai inttena ta sunttaa gishshau ixxana; shin wurssettai gakkanaashin gencciyaagee attana.”—Maatiyoosa 10:22