Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 63

Godaa Bollan Xaafettidabaa

Godaa Bollan Xaafettidabaa

Guyyeppe, Belshshaaxaari Baabiloonen kawotiis. Issi qammi, i keehi bonchettida, shaˈan qoodettiya asaa qumaa shoobbiis. Naabukadanaxoori Yihoowa keettaappe ehiido worqqaa wanccata ehaanaadan Belshshaaxaari ba ashkkarata azaziis. Belshshaaxaarinne imattati he wanccatun uyidi bantta xoossata sabbidosona. Qoppennan, asa kushee kiyidi, qumaa miyo keettaa godan erettennabaa xaafiis.

Belshshaaxaari yayyiis. I shareechota xeesidi etawu, ‘Ha qaalata birshshiya urawu taani Baabiloonan heezzantto xoqqa maataa immana’ yaagiis. SHin eti malikkonne, oonne birshshana danddayibeenna. Yaatin kawiyaa yaada hagaadan gaasu: ‘Naabukadanaxoorassi yoho qonccissiya Daaneela giyo bitanee deˈees. I neeyyo birshshana danddayees.’

Daaneeli kawuwaakko yiis. Belshshaaxaari ayyo hagaadan giis: ‘Neeni ha qaalata nabbabada birshshikko, qooriyan wottiyo worqqa sanssalataa neessi immana; qassi nena Baabiloona kawotettan xoqqa maatay deˈiyo heezzantto asa oottana.’ Daaneeli hagaadan giis: ‘Ne imotaa koyikke, shin taani ha qaalata neeyyo birshshana. Ne aawaa Naabukadanaxoori otorettin, Yihooway i kawuyyanaadan oottiis. A gakkida ubbabaa eraydda, neeni Yihoowa beeta maqidasiyaappe yiida wanccatun woyniyaa uyada a bonchabaakka. Hegaa gishshawu Xoossay ha qaalata xaafiis: Manee, Manee, Taqeel, Uufarssiin. He qaalati Meedoonatinne Parsseti Baabiloona xoonin, neeni kawo gidiyoogee attanaagaa qonccissoosona.’

Baabiloona katamay ooninne xoonennaba milatees. He katamay ordde gimbbiyaaninne ciimma shaafan direttiis. SHin he qammi, Meedoonatinne Parsseti olidosona. Parsse Kawoy Qiiroosi ba wotaaddarati katamaa penggetuura waayettennan gelana mala  shaafaa wora zaariis. Eti yaa gakkiyo wode, he penggeti dooya! Olanchati yaa geli katamaa oyqqidi, kawuwaa woridosona. Yaatin, Qiiroosi Baabiloona kawo gidiis.

Issi laytta giddon, Qiiroosi hagaadan giis: ‘Ba beeta maqidasiyaa Yerusalaamen zaarettada keexxanaadan Yihooway taayyo odiis. A asaappe Maaddana koyiya oonne yaa baana danddayees.’ Hegaa gishshawu, Yihooway odidoogaadan daro Ayhudati Yerusalaamee xayoosappe 70 layttay aadhin he katamaa simmidosona. Worqqa wanccatanne bira wanccata, qassi Naabukadanaxoori beeta maqidasiyaappe efiido miishshata Qiiroosi guyye yeddiis. Yihooway ba asaa maaddanawu Qiiroosa waatidi goˈettidaakko akeekadii?

“A kunddaasu! Gita Baabiloona kunddaichchaasu! Baabiloona xalaheti aqiyo soho gidaasu.”—Ajjuutaa 18:2