Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 64

Daaneeli Gaammotu Ollan

Daaneeli Gaammotu Ollan

Baabiloonen kawotida hara kawoy Meedoona biitta asa gidida Daariyoosa. Daariyoosi Daaneeli dumma asa gidiyoogaa akeekiis. I Daaneela he biittan keehi bonchettida asatu bolli sunttiis. He asati Daaneela qanaatiyo gishshawu, a xayssanawu koyidosona. Daaneeli galla galla heezzutoo Yihoowa woossiyoogaa eti eriyo gishshawu, Daariyoosayyo hagaadan giidosona: ‘Kawuwawu, ay asinne ne xallawu woossanaadan, higgee kiyana koshshees. He higgiyawu azazettenna ooninne, gaammoti kumido ollan olettana bessees.’ Daariyoosi he qofaa maayiis; maayidi higgiyaa bolli paramiis.

Daaneeli ooratta higgiyaabaa siyosaara ba soo biis. I dooyetti uttida maskkootiyaa ginan, gulbbatidi Yihoowa woossiis. Qanaatiya asati a soo issippe biidi i woossishin demmidosona. Eti Daariyoosakko eesuwan biidi, ‘Daaneeli neeyyo azazettenna. I hachi hachi heezzutoo ba Xoossaa woossees’ yaagidosona. Daariyoosi Daaneela dosiyo gishshawu, i hayqqanaadan koyibeenna. I away wullana gakkanaashin Daaneela ashshiyo oge ubbaa qoppiis. SHin kawoy higgiyaa paramiichikko, ikka hegaa laammana danddayenna. I ba asati Daaneela yashshiya gaammotu ollan olanaadan azaziis.

 He galla qammi, Daariyoosi Daaneelaban keehi unˈˈettido gishshawu xiskkennan aqiis. Maallado guuran, i ollaakko eesotidi biidi Daaneela xeesidi, ‘Ne Xoossay nena ashshidee?’ yaagiis.

Daariyoosi cenggurssaa siyiis. Hegee Daaneela! I Daariyoosawu, ‘Yihoowa kiitanchay gaammotu doonaa gorddiis. Eti tana bochibookkona’ yaagiis. Daariyoosi keehi ufayttiis! Daaneela ollaappe kessanaadan i azaziis. Daaneela bollan gaarettidasinne baawa. Hegaappe guyyiyan kawoy, ‘Daaneela mootida asata ollan olite’ yaagidi azaziis. He asati ollan olettido wode gaammoti eta mi bayidosona.

Daariyoosi ba asaassi ha azazuwaa kiittiis: ‘Asay ubbay Daaneela Xoossaassi yayyana bessees. I Daaneela gaammotuppe ashshiis.’

Daaneeladan, neeni Yihoowa ubba galla woossay?

“Godai Xoossau goinniya asata paaciyaappe waati ashshanaakko erees.”—2 PHeexiroosa 2:9