Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 59

Yihoowassi Azazettida Oyddu Attuma Naata

Yihoowassi Azazettida Oyddu Attuma Naata

WNaabukadanaxoori Yihudaa halaqata Baabiloone efiido wode, eta bolli Ashifanaaza giyo ba oosanchaa sunttiis. Naabukadanaxoori eta giddoppe keehi minonne akeekancha gidida yelaga attuma naata dooranaadan Ashifanaazassi yootiis. He yelaga attuma naati heezzu layttawu loohana. He loohissoy eti Baabiloonen xoqqa maatay deˈiyoogeeta gidanaadan oottana. He attuma naati Baabilooneti haasayiyo Akkadiyaane qaalaa nabbabiyoogaa, xaafiyoogaanne haasayiyoogaa tamaarana bessees. Eti kawoynne kawuwaa oosanchati miyo qumaappe maana koshshees. He oyddu attuma naati Daaneela, Hanaaniyaa, Mishaaˈeelanne Azaariyaa. Ashifanaazi eta Bilxxaasoora, Sidiraaqa, Misaaqanne Abddanaago giidi Baabiloonetu sunttan sunttiis. He timirttee eti Yihoowawu haggaaziyoogaa agganaadan oottanee?

 Ha oyddu attuma naati Yihoowassi azazettanawu murttidosona. Yihoowa Higgee issi issi qumay tuna gidiyoogaa yootiyo gishshawu, eti kawuwaa qumaa maana koshshennaagaa eroosona. Hegaa gishshawu, eti Ashifanaazassi, ‘Hayyanaa nuuni kawuwaa qumaa maanaadan oottoppa’ yaagidosona. Ashifanaazi etawu, ‘Intte meennan aggidi laafidoogaa kawoy beˈikko, i tana worana!’ yaagiis.

Daaneeli issibaa qoppiis. I banttana naagiyaagawu hagaadan giis: ‘Hayyanaa tammu gallassawu ataakiltte xalaalaanne haatta xalaalaa nuuyyo imma. Hegaappe guyyiyan, kawo qumaa miya naatuura nuna geeddarssa.’ Naagiyaagee he qofaa maayiis.

Tammu gallassaa paaciyaappe guyyiyan, Daaneelinne a heezzu laggetti hara attuma naatu ubbaappe anqqaridi beettidosona. Eti Yihoowayyo azazettido gishshawu i ufayttiis. I Daaneelassi ubbakka ajjuutaanne aymuwaa akeekiyo eraa immiis.

Loohissoy wurido wode, Ashifanaazi attuma naata Naabukadanaxoorakko ehiis. Kawoy etaara haasayiis; haasayidi Daaneeli, Hanaanee, Mishaaˈeelinne Azaaree hara ubba attuma naatuppe keehi aadhida eranchanne akeekancha gidiyoogaa eriis. I ha oyddati kawo keettan oottanaadan dooriis. Kawoy keehi koshshiya allaalliyan zoriyaa eta darotoo oychees. Yihooway eti kawuwaa shareechotuppenne murunniyaageetu ubbaappe aadhida erancha gidanaadan oottiis.

Daaneeli, Hanaanee, Mishaaˈeelinne Azaaree hara biittan deˈikkokka, eti Yihoowa asa gidiyoogaa dogibookkona. Ne aawaynne aayyiyaa nenaara baynna wodekka, neeni etaagaadan ubbatoo Yihoowa hassayanee?

“Neeni yelaga gidiyo gishshau, nena ooninne karoppo. SHin ammaniyaageetuyyo haasayan, hanotettan, siiquwan, ammanuwaaninne geeshshatettan leemiso gida.”—1 Ximootiyoosa 4:12